מה מכסה ביטוח אחריות מקצועית

מאת: גדעון  ארמן

בגיליון פוליסה מיום מס’ 1031 מיום 15.01.2007 פורסם דיווחו של עו”ד ג’ון גבע לעניין פס”ד חדש בנושא הנדון תחת השם “אמירת אמת על ידי המבוטח … “, ובגיליון  פוליסה מיום 1.2.2007 התפרסמה שאלתו של ח.מ. באותו עניין, תחת השם “מה מכסה פוליסת ביטוח אחריות מקצועית?”, ותשובתו של עו”ד גבע. אני סבור ששאלתו של ח.מ עלתה על נקודה חשובה שדורשת דיון נוסף.

פסק הדין האמור, אמנם נתן הגדרה מרחיבה למושג “תביעה” המוגדר בפוליסה. אולם, בפוליסות העדכניות לביטוח אחריות מקצועית, כבר שנים רבות, הורחבה ההגדרה של המושג “תביעה” לכלול כל מידע, מכתב, דרישה וכו’ אשר הגיעו למבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח.

אולם שאלתו של ח.מ. התייחסה לשאלה אחרת שעולה מפסק הדין. שאלתו של ח.מ. התייחסה לעובדה שההוצאות אותם ניטען על פי פסק הדין שהפוליסה אמורה לכסות, הם למעשה עלויות תיקון העבודה עצמה, אותה ביצע המבוטח, עבודה בגינה המבוטח אמור לקבל את שכרו. וצודק הוא בשאלתו, שכן, בפוליסות הביטוח הקיימות בשוק קיים חריג מפורש המוציא מכלל כיסוי הוצאות אלה. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של קבוצת כלל נכתב בחריג מספר 7: ” פוליסה זו לא תשפה את המבוטח בקשר כלשהו עם הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח לתיקון ו/או להשבה לקדמות של העבודה שביצע עצמה ותקבולים שנתבע המבוטח להחזיר ללקוחותיו”. והרי במקרה נשוא פסק הדין אלה בדיוק הנזקים בהם מדובר.

נקודה מעניינת לדעתי העולה מפסק הדין, היא בשאלה העקרונית החורגת אף מעבר למפורט לעיל, והיא השאלה האם נגרם בכלל במקרה זה נזק לצד שלישי. שהרי אנו עוסקים בביטוח חבות, אשר נועד לכסות את המבוטח במידה ויחוייב לפצות את צד ג’ בגין נזק שגרם לו ברשלנותו.  במקרה נשוא פסק הדין, מדובר במצב שבו במהלך העבודה של המבוטח  עוד בטרם נמסרה העבודה למזמין, התברר שיש לקוי בעבודה ויש צורך לתקן אותה או לבצעה מחדש. העבודה טרם נמסרה למזמין בעת שהרשלנות התגלתה, ולכן אין מדובר כלל בנזק לצד שלישי. למעשה מדובר בהוצאה נוספת או בעלות נוספת שנגרמו למבוטח במהלך ביצוע העבודה.  עקרונית אין הדבר שונה, ממצב בו עקב טעות בתמחור עלות העבודה שסוכם עם הלקוח נפלה טעות או מצב שבו יש שינוי בעלות החומרים דבר שגורם למבוטח להוצאה נוספת. האמנם פוליסה זו אמורה לכסות למבוטח כל עלות נוספת או שלא נצפתה על ידו מראש שנגרמת במהלך עיסוקו הרגיל.

ניתן להפגין עד כמה הדבר אבסורדי ונוגד כל היגיון על ידי הדוגמה הבאה. עו”ד נשכר כדי להכין חוו”ד משפטית עבור לקוח וסיכם מראש את עלות החוו”ד עם הלקוח ואפילו גבה את התשלום מראש. במהלך הכנת החוו”ד לאחר שהשקיע בה הרבה מאד שעות עבודה, בפגישה עם הלקוח מתברר לעו”ד לפתע שכל כיוון המחשבה שלו שגוי ועם ימשיך בכיוון זה יגרם ללקוח נזק ותושג תוצאה הפוכה מזו שהלקוח מעוניין בה. אי לכך, העו”ד נאלץ לזרוק לפח את כל מה שעשה עד כה על כל שעות העבודה שהושקעו ולהכין חוו”ד חדשה. האם יעלה על הדעת שהעלות הנוספת שנגרמה  עקב כך תיכלל בכיסוי של הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית שלו.

מעבר לעניין העקרוני שפורט לעיל, חובתו של המבוטח כאיש מקצוע למסור ללקוח את העבודה או השירות אשר אותו נשכר לתת בצורה המקצועית והטובה ביותר האפשרית. במידה וביצוע העבודה דורש תיקונים, השקעות נוספות ועלויות נוספות שלו נחזו על ידי המבוטח כי אז זו עלות שעל המבוטח לשאת בה כחלק מהשרות שהוא נותן ללקוח ושעליו הוא מקבל תשלום. יותר מיכך, אם המבוטח יודע על פגם בעבודתו ואינו טורח לתקנו וכתוצאה ממסירת העבודה הלקויה ללקוח יגרם לו נזק. הנזק לא יכוסה על ידי הפוליסה הן על בסיס חובתו של המבוטח למנוע את  הנזק והן לפי עקרון תום הלב.

לסיכום, הנזק במקרה זה הוא הוצאה בלתי צפויה שנגרמה למבוטח במהלך ביצוע עבודתו. וככזה אינו יכול להיות מכוסה תחת הפוליסה לביטוח חבות אשר אמורה לתת לו כיסוי במידה ויתבע בגין נזקים שגרם לצד שלישי.

 

 

Leave a Reply