ביטוח אחריות מוסכים – או למי שמחזיק רכוש של לקוחות

*מאת: גדעון ארמן

 מה קורה לבעל עסק , שעיסוקו מחייב החזקה, טיפול, תיקון, שרות, שיפוץ וכד’ של רכוש של לקוחות, אשר מתבצע בתוך כתלי העסק המבוטח. הדוגמה המוכרת ביותר היא מוסכים, מתקיני מערכות אלקטרוניות ואחרות בכלי רכב, מעבדות לתיקון מכשירים שונים ועוד. הייחוד של עסקים אלה הוא בכך, שהרכוש הדורש טיפול מובא לעסק המבוטח ונמצא באחריות בעל העסק עד סיום הטיפול והחזרתו לבעליו.

איך יכוסה נזק שיגרם לרכוש זה בעת הימצאו בעסק המבוטח. לעניין נזקים אשר מכוסים או ניתנים לכיסוי במסגרת ביטוחי הרכוש המקובלים, אין שום בעיה מיוחדת. שכן, מדובר ברכוש שלמבוטח יש בו זיקת ביטוח, ועל כן הוא יכול לבטח רכוש זה במסגרת ביטוחי הרכוש של העסק כמלאי עסקי לכל דבר או תחת ההגדרה “רכוש של לקוחות”.

בשלב זה, חשוב להבהיר, כי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי אינו מכסה רכוש זה, שכן רכוש שלמבוטח יש זיקה בו או בלשון הפוליסה המקובלת: ” … רכוש הנמצא בבעלותו וגם או בשליטתו וגם או בהשגחתו של המבוטח…” אינו מהווה רכוש של צד שלישי מבחינת הכיסוי של הפוליסה ולכן נזק לרכוש כזה אינו מכוסה תחת הפוליסה.

עד כאן, טוב ויפה, אולם בכך שכיסינו את הרכוש של הלקוחות בביטוח הרכוש של המבוטחים עדיין לא פתרנו את כל בעיותיו. שכן, רכוש זה מצוי בידי המבוטח לצורך ביצוע עבודות או טיפולים כל שהם עליו. ומה אם במהלך העבודות או כתוצאה מהן יגרם נזק לרכוש. ומה בדבר תיקון לקוי שנעשה ברכוש ואשר כתוצאה ממנו יגרם נזק לצד שלישי כל שהוא או לרכוש עצמו לאחר שכבר יצא מחזקתו של המבוטח.

סיכונים כאלה אינם מכוסים בביטוח הרכוש של המבוטחים. אבל, הם גם אינם מכוסים תחת ביטוח צד שלישי של המבוטחים או מכיוון שלמבוטח יש בהן זיקה או כיוון שהם כבר יצאו מחזקתו.

למעשה אנו נכנסים כאן למסגרת של ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית. ביטוח חבות מוצר יכול לתת פתרון לנזק שיגרם לצד שלישי כתוצאה מתיקון לקוי לאחר שהרכוש יצא מחזקתו של המבוטח, אולם לנזק שיגרם תוך כדי הטיפול ברכוש אינו מכוסה תחת הפוליסה לביטוח חבות מוצר ובדרך כלל גם לא ניתן לכיסוי תחת הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.   

הפתרון המקובל הוא: “ביטוח אחריות מוסכים”. מדובר על ביטוח חבות, כלומר הוא מכסה אך ורק את אחריותו של המבוטח על פי דין. ביטוח זה קיים בחלק מחברות הביטוח כפוליסה עצמאית, אך ברב המקרים מדובר בהרחבה של הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח זה בנוי משני פרקים. בפרק הראשון ניתן כיסוי לנזקים שיגרמו לרכוש באחריותו של המבוטח בזמן היותו בחזקת המבוטח. זאת למעט נזק לאותו חלק של הרכוש אשר עליו מבצע המבוטח את העבודה. לדוגמה, אם המבוטח עובד על תיקון מערכת הבלמים של הרכב, ותוך כדי עבודה גרם נזק למכלול אחר של הרכב, הנזק יהיה מכוסה, ברם, אם הנזק נגרם למערכת הבלמים שעלי הוא עובד בפועל, הנזק לא יהיה מכוסה.

כמוכן, בדרך כלל, פרק זה אינו מכסה שימוש במכשירי הרמה או נזק שהוא תוצאה של עבודה לקויה.

הפרק השני של הפוליסה, מיועד לכסות נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות שביצע מהמבוטח, לאחר שהרכוש יצא מחזקתו של המבוטח. לדוגמה: אותו רכב שהמבוטח תיקן בו את מערכת הבלמים. לאחר שנמסר ללקוח, וזה יצא לדרכו, הבלמים כשלו והוא גרם עקב כך נזק לרכוש של צד שלישי והרכב עצמו עלה באש. פרק זה יכסה את כל הנזק למעט עבודות התיקון שבוצע על ידי המבוטח.

ניתן לאמר, שהפרק הראשון הוא מאין ביטוח אחריות מקצועית והפרק השני הוא מאין ביטוח אחריות מוצר. ובכך, הם משלימים את מערך הכיסוי הביטוחי שנותן לבעלי עסקים אלה את הכיסוי המירבי המקובל. יצוין ויודגש, כי בשום מקרה הביטוח לא יכסה את העבודות עצמן או נזק שיגרם לעבודות עצמן. בדוגמה שלנו, התיקון מחדש של מערכת הבלמים על כל העלויות הכרוכות בכך לא יכוסה על ידי הפוליסה.

נקודה נוספת שיש לשים לב אליה, היא שלמרות שמדובר במאין ביטוח חבות מוצר וביטוח  אחריות מקצועית, הכיסוי במקרה זה הוא על בסיס אירוע ולא על בסיס הגשת תביעה.

והערה אחרונה, אמנם הביטוח נקרא ביטוח אחריות מוסכים, אבל בשינויים קטנים ניתן להתאימו לכל עסק אשר במהלך עיסוקו מחזיק רכוש של לקוחות ומבצע עליו פעילות כלשהי.

כדוגמת: מעבדות שרות, מכבסות, בתי מלאכה לתיקון או שיפוץ מכונות וכד’.

במאמר זה התייחסתי לעקרונות הביטוח ומובן שלא נסקרו כל  הפוליסות השונות הסעיפים והחריגים הקיימים בשוק. מומלץ על כן לקרוא היטב את תנאי הפוליסה הרלוונטית לפני השימוש בה.