ביטוח אחריות מקצועית ביטוח לכיסוי רשלנות אינטלקטואלית

מאת: *גדעון ארמן

 הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית נחשבת לפוליסת האחריות הרחבה ביותר שקיימת בשוק הביטוח כפוליסה סטנדרטית.

הגדרות לענין מקרה הביטוח ולענין סוג הנזק שהפוליסה מכסה הן שונות ורחבות יותר מיתר ביטוחי החבויות המוכרים לנו.  ביטוח צד שלישי מכסה: “חבות המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח…” ומקרה ביטוח מוגדר כ:” אירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי שגרם להיזק גופני… והיזק לרכוש”. בביטוח חבות מוצר מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם באופן ישיר מפגם במוצר שגרם לנזק פיזי לגוף או לרכוש. ביטוח חבות מעבידים מדבר על נזק גופני … שהוא תוצאה של תאונה או מחלה. לעומת זאת בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ההגדרה היא : ” היפר חובה מקצועית, שנעשה בתום לב, שמקורו ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה, במסגרת מקצועו או משלח ידו של המבוטח” ואילו הנזק הוא: ” תוצאה של מקרה ביטוח…”.

כלומר, לא רק שאין מגבלה כלשהי על סוג הנזק שהפוליסה מכסה, אין גם דרישה שהפוליסה תכסה אירוע תאונתי, בניגוד לשאר הפוליסות.

זו הפוליסה היחידה שקיימת על המדף של חברות הביטוח שמכסה גם נזק פיזי לגוף, גם נזק פיזי לרכוש וגם נזק פיננסי טהור ומעל לכל היא מכסה כל אירוע לרבות אירוע שאיננו תאונתי.

 

העובדה שפוליסה זו היא כה רחבה, מחייבת זהירות רבה למי שמשתמש בה, והבנה למי למעשה מיועדת פוליסה זו ולאיזו מטרה נוצרה.

ביטוח מאחריות מקצועית מיועדת לכסוי רשלנותם המקצועית של בעלי מקצוע מהתחום המוגדר בציבור במקצועות הצווארון הלבן. מקצועות כגון: רפואה, הנדסה, ארכיטקטורה, משפטים, חשבונאות, מתווכי נדל”ן, סוכני ביטוח וכד’. מקצועות אלה מאופיינים בכך, שהם מבוססים בעיקר על עבודה מחשבתית , מנטלית, אינטלקטואלית וכד’, ( בניגוד למקצועות אשר עוסקים בייצור, תיקון, טיפול, שרות וכד’ למוצרים פיזיים)  ובדרך כלל נדרשים בגינם  לימודים גבוהים ותקופות אימון ארוכות. בנוסף לכך, לגבי מקצועות אלה קיימים קודים וכללי התנהגות מהם ניתן ללמוד מהי האחריות המקצועית הנדרשת מהם, מהו תחום הפעילות המקצועית שלהם וכן, כללי אתיקה כלליים המיוחסים לכל מקצוע.   כללים וקודים אלה נקבעים על פי חוק, פרקטיקה, או בהתאם לכללים מחייבים שנקבעים על ידי איגודים מקצועיים מוכרים וכד’.

בהתחשב באוכלוסיה המיוחדת בה מטפלת פוליסה זו, קיימים בה סעיפים שלא נמצא בפוליסות אחרות. למשל והבולט בכולם הוא סעיף אשר מאפשר למבוטח להתנגד להעביר תביעה שמוגשת נגדו, להליכים משפטיים, כדי למנוע נזקים מיותרים למוניטין שלו כאשר אין הדבר הכרחי. אפשרות זו אינה עומדת למבוטח בתנאים של פוליסה כלשהי למעט פוליסה זו.

 

( מאמר ראשון בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

 

 

ביטוח אחריות מקצועית

למרות הכל, לא הכל מכוסה.

מאת: * גדעון ארמן

 

כפי שכבר ראינו, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית היא הרחבה ביותר הקיימת כפוליסת מדף בענף הביטוח. אולם גם לפוליסה זו יש מגבלות אשר מפורטות בחריגיה, ועם כל צמצומם חשוב להכירם, להבין אותם וללמוד אם, ואיך ניתן להתמודד עמם.  לרב החריגים יש משמעות רק אם לוקחים בחשבון את סוג המקצועות אשר להן מיועדת פוליסה זו.

וקודם כל אותם חריגים הניתנים לביטול או שניתן לסייג אותם.

 1. אובדן מסמכים ו/או אבדן השימוש בהם.

    תארו לכם מצב שבו רואה חשבון איבד מסמך מהותי לצורך התחשבנות עם מס הכנסה,

    וכתוצאה מכך נאלץ הלקוח לשלם עודף מס, או להענש בגין עברה שלא ביצע.

    חריג זה ניתן לביטול תמורת פרמיה נוספת והוא מהותי במיוחד לעורכי דין, רואי חשבון

    או סוכני ביטוח.

 1. השמצה או הוצאת דיבה.

    במקצועות בהם אנו עוסקים מועברת הרבה מאד אינפורמציה, הן בכתב והן בע”פ ככל

    שהאינפורמציה רבה יותר כך גדול יותר הסיכון בענין זה.

    גם חריג זה ניתן לביטול תמורת פרמיה נוספת.

 1. נזק הנובע במישרין ובעקיפין מחוסר תום לב, זדון, אי יושר, פשע, וגו’ של שותפי, מנהלי

    ועובדי המבוטח.

    חריג זה ניתן לסיוג אך לא לביטול. ניתן לבטלו בכל הקשור לעובדי המבוטח, אך בשום

    מקרה לא בהתייחס למבוטח עצמו שותפיו ומנהליו.

 

קבוצת חריגים אחרת נובעת מסיכונים שנובעים מתחומי עיסוק מיוחדים בהם עוסקי בעלי המקצוע המבוטחים. הכרוכים בין השאר גם בהחזקת נכסים או כספים של אחרים בנאמנות.

או עיסוק בפירוק עסקים עקב חדלות פרעונם או אפוטרופסות.

לאור עיסוקים מסוג זה אנו מוצאים בפוליסה חריגים אשר אינם ניתנים לביטול או סיוג, כגון:

 1. הפסד הנובע מאובדן כספים או בטחונות על ידי גניבה.

    (את הכספים עצמם  ניתן לבטח בניפרד בביטוח רכוש מתאים כמו, ביטוח כל הסיכונים

    כספים. אולם נזק שיגרם כתוצאה מעצם האובדן אינו ניתן לכיסוי.)

 1. ערבות שניתנה על ידי המבוטח והתוצאות הנובעות מכך.
 2. אי יכולתו של המבוטח לשלם את חובותיו או חדלות פרעון.

 

קבוצה נוספת של חריגים מתייחסת לאחריות או התחייבות אשר המבוטח נוטל על עצמו במסגרת עיסוקו.

 1. התחייבות או אחריות שהמבוטח נוטל על עצמו לפי הסכם, אלא אם אחריות או

    התחייבות זו היו מוטלים עליו גם ללא ההסכם.

    תארו לכם מצב בו עו”ד מבטיח ללקוח שהוא יזכה בפיצוי בסכום של מליון ₪. אך למרות

    כל מאמציו וכישוריו וידיעותיו המקצועיות, החליט השופט לדחות את התביעה. עלול

    הלקוח לתבוע את העו”ד על פי ההסכם שישלם לו את המליון ₪ שהבטיח. בהנחה

    שהמבוטח פעל למופת ולא התרשל בניהול התביעה, תביעת הלקוח לא תהיה מכוסה.

 1. התחייבות להספקת חומרים להסדרתם או לטיפול בהם.

    חריג זה רלוונטי במיוחד למהנדסים. אך הרעיון מאחוריו דומה לזה שהוצג לעיל. יש לזכור

    שאי עמידה בהתחייבות כזאת עלולה לגרם ללקוח נזקים גבוהים בעיקר עקב אי עמידה

    בלוחות זמנים של קבלנים.

 

למען הסר ספק, החריגים שהוזכרו לעיל אינם כל חריגי הפוליסה, אלא אלה הנראים לי מיוחדים וחשובים להבנת הכיסוי של הפוליסה. לנוסח המלא של החריגים אני מפנה לפוליסה עצמה.

(מאמר שני בסדרה)

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

ביטוח אחריות מקצועית

ניתן וחשוב להרחיב

מאת: *גדעון ארמן

 

כפי שכבר ציינתי, הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית היא בעלת כסוי רחב במיוחד, עם זאת יש צורך לבצע בה מספר שינויים והרחבות כדי לשפר את הכיסוי שניתן לסוגי מקצועות מסויימים.

את ההרחבות ניתן לחלק לשתי קבוצות. האחת היא ביטול או סיוג חריגים של הפוליסה. והשניה הרחבות שנובעות מבעיות שיוצר בסיס הביטוח שהוא “בסיס הגשת תביעה” על המקצועות השונים המבוטחים על ידי הפוליסה.

 

א. ביטול וסיוג חריגים

    את החריגים הבאים ניתן לבטל במלואם. במקרים רבים תידרש לשם כך תוספת פרמיה.

 1. הוצאת דיבה ולשון הרע. יש לציין שבפוליסות מסויימות נוסף לחריג זה גם “פגיעה

       בפרטיות”, או שזה מופיע כחריג נפרד. במקרה כזה יש לדרוש גם את ביטולו.

 1.   אובדן מסמכים, אבדן שימוש בהם או עיכובם.
 2. נאמנות עובדים. בחריג המדבר על פעלות בלתי חוקיות או פליליות של המבוטחים, יש

       לסייג את החריג כך שלא יחול לגבי עובדים של המבוטחים. הוא יחול רק לגבי שותפים

       ומנהלים של המבוטחים.

ב. הרחבות “שותפים יוצאים / נכנסים”

   הרחבות אלה נדרשות מכיוון שהפוליסה היא על בסיס הגשת תביעה. ובמיוחד מכיוון

   שמדובר במקצועות שבהרבה מקרים מתאגדים בצורה של שותפויות, בעיקר במשרדי

   עורכי דין או משרדי רואי חשבון.

   הבעיה מתעוררת כאשר שותף בפירמה א’ מחליט לעזוב ולהצטרף לפירמה ב’. במצב זה 

   במידה ותוגש נגדו תביעה בגין פעילותו בפירמה א’ לאחר שעזב, הביטוח של פירמה א’

   לא יכסה אותו, שכן הוא כבר אינו כלול בביטוח שלה. אך גם הביטוח של פירמה ב’ לא

   יכסה אותו שכן התביעה היא בגין פעילות שאינה כלולה בפעילות המבוטחת על ידי

   פירמה ב’.   ( לצורך המשך הדיון נגדיר את השותף שלנו, כ:”שותף יוצא” לגבי פירמה א’,

   וכ:”שותף נכנס” לגבי פירמה ב’ ). 

   כדי להתגבר על בעיה זו, יש להכניס לפוליסה של פירמה א’ הרחבה לכיסוי של “שותפים

   יוצאים” שעל פיה, במידה ותוגש נגד שותף יוצא לאחר שהפסיק את פעילותו בפירמה,

   תביעה בגין פעילותו בעבר בפירמה זו, תכסה הפוליסה של פירמה א’ את התביעה.

   לחילופין או בנוסף, יש להוסיף לפוליסה של פירמה ב’ הרחבה לכיסוי “שותפים נכנסים”

   לפיה, במידה ותוגש נגד השותף הנכנס לפירמה ב’ תביעה בגין פעילותו בעבר בפירמה א’

   תכסה הפוליסה של פירמה ב’ את התביעה.

   למען הסר ספק, ומניעת בעיות בעתיד, מומלץ להרחיב את הפוליסה לכלול את שתי

   ההרחבות בו זמנית, אפילו אם הדבר עלול ליצור מצב של כפל ביטוח לגבי אותו שותף.

   שכן, כך מובטח לנו, שהשותף הנודד יהיה מכוסה ולא “יפול בין הכיסאות”.

ג. הרחבות: “תקופת גילוי מוארכת” ” כיסוי לאחר פרישה –  RUN OFF “.

   בהרחבות אלה דנתי בהרחבה במאמרי בנושא “ביטוח חבות מוצר” ובמאמר על ” ביטוח

   על בסיס הגשת תביעה” על אזכיר בקצרה בלבד. מכיוון שהפוליסה היא על בסיס הגשת

   תביעה, הרי שתביעה שתוגש לראשונה לאחר שהסתיים הביטוח לא תהיה מכוסה על ידי

   הפוליסה. ההרחבות הנ”ל נותנות פיתרון, ולו חלקי, לבעיה.

 1. “תקופת גילוי מוארכת”. במקרה שמבטח מחליט לבטל את הביטוח או לא לחדשו,

       (למעט מקרה של מרמה או אי תשלום) עליו לתת למבוטח תקופת ביטוח נוספת, בדרך

       כלל בין 6 ל- 12 חודשים, בהם יכוסו תביעות המוגשות לראשונה נגד המבוטחים

       בתקופה זו בגין ארועים שקרו בתקופת הביטוח המקורית או בתקופה הרטרואקטיבית

       הנקובה בה. במפורש לא יכוסו ארועים שקרו בתקופת הגילוי המוארכת. וזאת תמורת

       פרמיה שהוסכמה מראש בעת עריכת הביטוח.

 1. “כסוי לאחר פרישה”. במקרה של פרישה מהעיסוק במקצוע המבוטח נשוא הביטוח,

       וכדי שהכיסוי לא יפסק עקב הפסקת הפעילות. שכן כזכור עדיין יכולות להגיע תביעות

       חדשות בגין ארועים שקרו לפני הפסקת הפעילות. 

 

      ההרחבה נותנת למבוטחים כסוי לתקופה נוספת, בדרך כלל עד שבע שנים, לכיסוי

      תביעות המוגשות נגד המבוטחים או עזבונם בתקופה זו בגים ארועים שקרו בטרם

      הסתיימה תקופת הפעילות של המבוטחים. וזאת תמורת פרמיה נוספת אשר סוכמה

      מראש בעת עריכת הביטוח. 

 

(מאמר שלישי ואחרון בסדרה)

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================