ביטוח הצהרתי-הפתרון הביטוחי לשינויים בפעילות עסקית של המבוטח

*מאת: גדעון  ארמן

ענף הביטוח מעמיד לרשות המבוטחים כמה פתרונות למצב המיוחד הקיים כיום במשק אשר

יוצר אצל הרבה מבוטחים שינויים במחזור על פני זמן, זאת באמצעות  ביטוחים בעלי מנגנוני התאמה אשר בד”כ מבוססים על הצהרה בתחילת הביטוח לגבי היקף הפעילות הצפוי, וביצוע התאמה לנתוני האמת  בסוף תקופת הביטוח.

עם ביטוחים ו/או סעיפים אלה נמנים בין השאר ביטוחים כמו: ביטוח אבדן רווחים המבוסס על רווח גולמי צפוי, ביטוח חבות מעבידים המבוסס על מספר עובדים או שכר צפוי, ביטוח חבות מוצר אשר מבוסס על מחזור עיסקי צפוי, ביטוח אחריות מקצועית המבוסס על מחזור עסקי צפוי או מצבת כח אדם צפויה, ביטוח מלאי הצהרתי ועוד.

בביטוחים אלה קיים בד”כ בתנאי הפוליסה מנגנון המפרט את דרך ומועד ביטוח ההתאמה של פרמית הביטוח במהלך או בסוף תקופת הביטוח. כאשר אם נתוני האמת גבוהים בסופו של דבר מאלה שהוצהרו בתחילת הביטוח, על המבוטח להשלים את הפרמיה הנוספת הנדרשת עקב הגידול, ובמידה ותוצאות האמת בסופו של דבר נמוכות מאילו שהוצהרו בתחילת התקופה על חברת הביטוח להחזיר למבוטח את הפרמיה העודפת שנגבתה.

כאן יש חשיבות רבה לשים לב לשלושה מושגים חשובים הקשורים לנושא זה ועל השפעתם על זכויותיו של המבוטח.

  1. פרמיה מינימאלית:  אותה פרמיה, שבפחות ממנה המבטח לא יהיה מוכן להיכנס לסיכון בו מדובר.
  2. פרמיה פקדונית: פרמיה המשולמת בתחילת תקופת הביטוח ואשר עליה תבוצענה ההתאמות במהלך ו/או בסוף תקופת הביטוח.
  3. פרמיה מינימאלית ופקדונית: פרמיה אשר נגבית כפיקדון בתחילת הביטוח ואשר לא תוחזר למבוטח בכל מקרה.
  4. תעריף מינמאלי: התעריף הנמוך ביותר שקיים בחברה בגין כיסוי לסיכון מסויים.
  5. תעריף להתאמה: התעריף שנקבע כתעריף לסיכון, על פיו נערך חישוב הפרמיה ועל פיו תבוצע ההתאמה בסוף התקופה.

 

בביטוחים השייכים לתחום הרכוש, כמו ביטוח אבדן רווחים, או ביטוח מלאי הצהרתי, המנגנון הנקוב בפוליסה קובה פרמיה מינימאלית אשר נקובה באחוז מסויים מסה”כ הפרמיה שחושבה על סמך ההצהרה שנעשתה בתחילת תקופת הביטוח בד”כ מדובר בכ- 60%.

בביטוח חבות המעבידים בד”כ המנגנון הקיים בפוליסה אינו קובע פרמיית מינימום. אולם המצב הרווח בשוק ביחס לביטוחי חבויות, כמו ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית הוא שונה ומקפח יותר. בביטוחים אלה ברב המקרים הפרמיה המחושבת על בסיס ההצהרה שניתנת על ידי המבוטח בתחילת הביטוח נקבעת כפרמיה מינימאלית ופקדונית, המשמעות היא שהתאמה במידה ותהיה, תהיה אך ורק כלפי מעלה, ובשום מצב גם אם תהיה בפועל ירידה במחזור, לא תוחזר פרמיה למבוטחים.

בהתייחס לשני האחרונים, נראה שאצל המבטחים קיים בלבול או חוסר אבחנה בין המושג “פרמיה מינימאלית” לבין המושג “תעריף מינמאלי” אשר גורם לעיוות ולפגיעה במבוטחים. נראה לי שהדרך הקלה ביותר להבין את העניין היא בדוגמה. נניח שאנו באים לבטח בביטוח חבות המוצר, מוצר X.

ה”תעריף” הנקוב בספרי התעריפים של החברה לביטוח מוצר זה, לגבול האחריות המבוקש הוא 1%0  על המחזור הצפוי. כמו כן, ה”פרמיה המינימאלית” לביטוחי חבות מוצר בחברה היא 1000$. נניח שהמחזור הצפוי של העסק (עסק חדש) הוא 100,000$.

התחשיב הנכון צריך להיות: חישוב על בסיס התעריף הנקוב על המחזור הצפוי יביא אותנו לפרמיה של 100$ אשר היא נמוכה מה”פרמיה המינימאלית” ולכן הפרמיה שתיקבע למבוטח כ”פרמיה מינימאלית פקדונית” בפוליסה תהיה 1,000$ ו”התעריף להתאמה” יקבע

במקרה זה כ- 1%0, שהוא התעריף שנקבע לסיכון הספציפי. בסוף תקופת הביטוח, המבוטח יבצע בדיקה ויתברר שהמחזור בפועל היה 250,000$, בחישוב על פי “התעריף להתאמה” הפרמיה הנדרשת תעמוד על 250$, שהיא עדיין נמוכה מהפרמיה המינימאלית ששילם, כך, שלא נדרש ממנו תשלום נוסף.

התחשיב הלא נכון: במצב זה כמו בדוגמה שלנו, כאשר הפרמיה הנדרשת על פי התעריף נמוכה מ”הפרמיה המינימאלית”,  קובע החתם את הפרמיה להתאמה לפי היחס שקיים בין “הפרמיה המינימאלית” לבין המחזור הצפוי המוצהר, בדוגמה שלנו 1,000$ ל-100,000 $, דבר המביא את התעריף ל- 10%0 ( פי 10). אמנם בתחילת התקופה ה”פרמיה מינימאלית

הפיקדונית” שישלם המבוטח תעמוד על 1,000$ כמו בתחשיב הקודם, אולם כאשר יבוא המבוטח לבצע התאמה בסוף התקופה, על פי “התעריף להתאמה” שנקבע לעיל, הפרמיה הסופית תעמוד על 2,500 $ ויהא עליו לשלם תוספת פרמיה של 1,500$.

העיוות נובע מקביעת התעריף לביטוח על פי יחס מספרי שבינו לבין סוג הסיכון שנדון אין שום קשר, במקום להשתמש בתעריף המתאים לסיכון, כמובן בכפוף ל”פרמיה המינימאלית”.

 

לסיכום, חשוב ביותר, במיוחד בתקופה בה אנו חיים כיום, להשתמש בכלים שמעמיד לרשותנו ענף הביטוח, להתמודדות טובה יותר עם השינויים בפעילות העסקית של המבוטח על פני זמן. אולם, יש לבדוק היטב את הגדרות הפוליסה בכל הנוגע למנגנוני התאמת הפרמיה, וכן, דרך קביעת הפרמטרים השונים כדי למנוע נזקים מיותרים מהמבוטחים.

וחשוב לא פחות, חשוב לבדוק בתום תקופת הביטוח את נתוני האמת, ולדרוש מהמבטחים לבצע התאמה ולהחזיר למבוטח את הפרשי הפרמיה המגיעים לו.