ביטוח הצהרתי – נקודת אור מסויימת

מאת: גדעון  ארמן

 במצב הכלכלי הנוכחי במשק, שכנראה ימשיך ללוות אותנו בתקופה  הקרובה, הרבה מאד עסקים נקלעים למצב של ירידה בהיקף המחזור העסקי שלהם.

ענף הביטוח נותן פיתרון מסויים למצבים של שינויים במחזור על פני זמן, באמצעות  ביטוחים בעלי מנגנוני התאמה אשר בד”כ מבוססים על הצהרה בתחילת הביטוח לגבי היקף הפעילות הצפוי, וביצוע התאמה לנתוני האמת  בסוף תקופת הביטוח.

עם ביטוחים ו/או סעיפים אלה נמנים בין השאר ביטוחים כמו: ביטוח אבדן רווחים המבוסס על רווח גולמי צפוי, ביטוח חבות מעבידים המבוסס על מספר עובדים או שכר צפוי, ביטוח חבות מוצר אשר מבוסס על מחזור עיסקי צפוי, ביטוח אחריות מקצועית המבוסס על מחזור עסקי צפוי או מצבת כח אדם צפויה, ביטוח מלאי הצהרתי ועוד.

בביטוחים אלה קיים בד”כ בתנאי הפוליסה מנגנון המפרט את דרך ומועד ביטוח ההתאמה של פרמית הביטוח במהלך או בסוף תקופת הביטוח. כאשר אם נתוני האמת גבוהים בסופו של דבר מאלה שהוצהרו בתחילת הביטוח, על המבוטח להשלים את הפרמיה הנוספת הנדרשת עקב הגידול, ובמידה ותוצאות האמת בסופו של דבר נמוכות מאילו שהוצהרו בתחילת התקופה על חברת הביטוח להחזיר למבוטח את הפרמיה העודפת שנגבתה.

בביטוחים השייכים לתחום הרכוש, כמו ביטוח אבדן רווחים, או ביטוח מלאי הצהרתי, המנגנון הנקוב בפוליסה קובע פרמיה מינימאלית אשר נקובה באחוז מסויים מסה”כ הפרמיה שחושבה על סמך ההצהרה שנעשתה בתחילת תקופת הביטוח בד”כ מדובר בכ- 60%.

בביטוח חבות המעבידים בד”כ המנגנון הקיים בפוליסה אינו קובע פרמיית מינימום. בביטוחים כמו ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית הוא שונה ומקפח יותר. בביטוחים אלה ברב המקרים הפרמיה המחושבת על בסיס ההצהרה שניתנת על ידי המבוטח בתחילת הביטוח אשר נקבעת גם כפרמיה מינימאלית ופקדונית, המשמעות היא שהתאמה במידה ותהיה, תהיה אך ורק כלפי מעלה, ובשום מצב גם אם תהיה בפועל ירידה במחזור, לא תוחזר פרמיה למבוטחים חשוב גם בתחום זה לקבוע פרמיה מינימאלית ריאלית שתאפר גם התאמה כלפי מטה במידת הצורך.

לסיכום, בעת עריכת ביטוחים מסוג זה יש לבדוק את הגדרות הפוליסה בכל הנוגע למנגנוני התאמת הפרמיה כך שבמקרה של הקטנה בפעילות העסקית של המבוטח  ניתן יהיה לקבל מהמבטח החזר של הפרמיה העודפת שנגבתה.

וחשוב לא פחות, לבדוק בתום תקופת הביטוח את נתוני האמת, ולדרוש מהמבטחים לבצע התאמה ולהחזיר למבוטח את הפרשי הפרמיה המגיעים לו.