ביטוח סחורה בהעברה מול ביטוח אחריות המוביל

מאת: גדעון ארמן מנכ”ל “ארמן יועצים-ניהול סיכונים”

שתי פוליסות קיימות בשוק הביטוח, אשר באות לכסות נזקים שיקרו לסחורה בעת הובלתה ממקום למקום. האחת היא הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, והשניה פוליסה לביטוח אחריות המוביל.

לא מעט סוכנים וחתמים, אינם מבדילים בין שתי הפוליסות שמטרתן שונה אחת מהשניה והן אינן תחליף אחת לשניה.

במאמר זה זה אני אנסה לערוך השוואה בין שתי הפוליסות.

 

ביטוח סחורה בהעברה

זהו ביטוח רכוש, המבטח נזק פיזי ישיר לרכוש אשר למבוטח זיקת ביטוח אליו בעת העברתו על ידי המבוטח.  סכום הביטוח הוא שווי הרכוש המובל ב”ערך שפוי” והוא כפוף לתת ביטוח.

יש והביטוח נערך על בסיס נזק ראשון (ואז צריך לבטל את סעיף התת ביטוח שבפוליסה)אלא, שגם במקרה זה השפוי הוא על בסיס הערך הראלי של הרכוש בלבד.

הסיכונים המכוסים, בכסוי הבסיסי של הפוליסה הם: אש, ברק, התפוצצות והתנגשות או התהפכות של הרכב המוביל. אך הפוליסה ניתנת להרחבה לסיכונים נוספים כמו: פריצה ושוד, רעידת אדמה, נזקי טבע ועוד. הכל בכפוף לתנאים ולסייגים של הפוליסה.

ישנן פוליסות אשר מנוסחות כפוליסות כל הסיכונים, שהן מעט רחבות יותר, אך במהותן הן אינן שונות מביטוח סחורה בהעברה רגיל.

ביטוח זה נועד, בעיקרו של דבר לבטח רכוש של המבוטח אשר מובל ממקום למקום על ידי המבוטח או מישהו מטעמו. אולם, ביטוח זה בהיותו מכסה כל זיקה של המבוטח ברכוש, יכול לתת כסוי גם למצב בו מישהו מוביל רכוש של אחרים תמורת תשלום.

בהתייחס לאחרון, הביטוח יכסה נזק ללא כל קשר לשאלה אם הנזק אירע  עקב רשלנותו של המבוטח או שכלל לא חלה אחריות על המבוטח. כל עוד הנזק ארע עקב אחד הסיכונים המכוסים ולא הוחרג, הנזק יהיה מכוסה.   

זהו הביטוח המקובל יותר בשוק והוא המוכר לכולם.

 

ביטוח אחריות מוביל

ביטוח זה, כשמו כן הוא, ביטוח אחריות אשר שייך למשפחת ביטוחי החבויות.

הפוליסה באה לכסות את המבוטח בגין סכומים אותם יהיה חייב לשלם על פי דין כתוצאה ממקרה ביטוח.

מקרה הביטוח הוא: אובדן או נזק  שנגרם לרכוש אשר איננו בבעלותו של המבוטח או מי מטעמו בעת הובלתו… לרבות בעת פריקה וטעינה בקשר להובלה זו.

מכיוון שזו פוליסת חבות הרי שהיא מכסה כל ארוע שנופל תחת ההגדרות שלעיל ( בדומה לביטוח כל הסיכונים) ואיננו מוחרג ואשר נגרם ברשלנותו של המבוטח.

הביטוח הזה אינו מכסה נזק שמכוסה ע”י פוליסת סחורה בהעברה של המבוטחים, כלומר הוא מהווה השלמה לכיסוי זה. לעומת זאת, הוא איננו מכסה רכוש של המבוטחים או אחריות חוזית ככזאת, אשר כן מכוסים בפוליסת סחורה בהעברה.

פוליסה זו איננה, פוליסת מדף, ונחשבת ל”סיכון מיוחד”, שמטופלת בד”כ  על ידי המחלקה לסיכונים מיוחדים של המבטח.

 

כדי להקל על ההשוואה בניתי את הטבלה שלהלן (לצורך ההשוואה נלקחה פוליסת סחורה בהעברה ביט 2004):

 

הנושא

סחורה בהעברה

אחריות מוביל

סוג הביטוח

רכוש

חבויות

מקרה הביטוח

נזק לרכוש המובל עקב הסיכונים המכוסים.

כל נזק לרכוש המובל שנגרם ברשלנותו של המבוטח ואשר אינו מוחרג.

סוג הנזק

נזק פיזי ישיר בלבד

אין מגבלה

הרכוש המבוטח

רכוש שלמבוטח יש בו זיקת ביטוח

רכוש שאינו בבעלות המבוטח.

סכום הביטוח

ערך ריאלי של הרכוש או גבול אחריות בנזק ראשון

גבול אחריות

סכום השיפוי

ערך ריאלי של הרכוש שניזוק

כל סכום שהמבוטח יהיה חייב לשלם לפי דין

התניה בין הביטוחים

אין

אינה מכסה מה שמכוסה בביטוח סחורה בהעברה של המבוטח.

השוואת חריגים(חלקית)

דברי ערך, כספים וכד’

בעלי חיים

כלי זכוכית וחרסינה

חמרי נפץ

 

 

חוסר עקב נזילה

גניבה פשוטה

אחריות חוזית

נזק תוצאתי

 

 

יש

יש

יש

יש, למעט לגבי רכוש של המבוטח שמהווה חלק מתהליך היצור שלו

יש

יש

אין

יש

 

 

יש

יש

יש

יש

 

 

אין

אין

יש

אין

 

 

 

 

 

על פניו נראה שפוליסת אחריות המוביל היא רחבה יותר מהפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, אבל יש לה שתי מגבלות משמעותיות:

  1. הפוליסה אינה מכסה רכוש של המבוטחים, על כן היא מיועדת למעשה

      לחברות הובלה בלבד. 

  1. הפוליסה מכסה אך ורק נזק שנגרם ברשלנותו של המבוטח. ואינה מכסה

      אחריות חוזית. כלומר התחיבות של המבוטח שהוא יכסה נזק שיגרם

      לרכוש בעת ההובלה, כשלעצמה אינה עילה לתביעה לפי הפוליסה.

 

 

המסקנה, היא, שחברות הובלה צריכות להחזיק בשתי הפוליסות. כאשר הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה נותנת כסוי לנזק הישיר שיגרם לרכוש בעת ההעברה עקב אחד הסיכונים המכוסים, ובכך ניתן למוביל כסוי לאחריותו החוזית כלפי הלקוח שלו. כאשר הפוליסה לביטוח אחריות המוביל משלימה את הכסוי שנותנת פוליסת סחורה בהעברה בכך, בכך שהיא מכסה כל סכום שהמוביל יהיה חייב לשלם לפי דין עקב נזק לרכוש אף מעבר לנזק הישיר, תחת מגבלות הכסוי של ביטוח סחורה בהעברה.

 

אך מי שעוסק בהעברות של רכוש עסקו בלבד, הכסוי המתאים לו הוא של סחורה בהעברה. הפוליסה של אחריות המוביל אינה רלוונטית עבורו, שכן היא אינה מכסה רכוש שבבעלות המבוטח.