ביטוח עבודות קבלניות

*מאת: גדעון ארמן

 הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות או לביטוח עבודות הקמה, היא אחת הפוליסות היותר מורכבות ומסובכות הקיימות בענף הביטוח.  מטרת פוליסה זו לתת מענה לכל הצרכים הביטוחיים של המבוטח שהוא בדרך כלל היזם ו/או הקבלן המבצע של הפרויקט אותו מכסה הביטוח.   הביטוח מיועד לכסות את עבודות הפרויקט, לרבות החמרים והציוד, וכן את החבויות הנלוות לפעילות זו, כגון: אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים. ניתן אף, בתנאים מסוימים  להרחיבה לכיסוי נזק תוצאתי שיגרם למבוטח בעקבות נזק מכוסה.

הפוליסה מתחלקת לשלושה פרקים עקריים והם: ביטוח העבודות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים.  אולם לפני שנדון בכל פרק בנפרד, נכיר תחילה מספר מאפיינים יחודיים ומספר מושגי יסוד של ביטוח זה. 

א. תקופת הביטוח

הביטוח מיועד לכסות את כל מהלך ההקמה של הפרויקט מרגע ה עליה על הקרקע ועד למסירתו הסופית למזמין. לכן, תקופת הביטוח של הפוליסה היא תקופת ההקמה שיכולה מטבע הדברים להמשך פחות משנה או יותר משנה ואף מספר שנים.

מעבר לכך, מכיוון שגם לאחר מסירת הפרויקט, עדיין מתבצעות במקום עבודות תחזוקה או תיקונים שמבצע הקבלן. גם תקופה נוספת זו ניתנת לביטוח תחת הגדרה של תקופת תחזוקה. יש אפשרות לרכוש תקופת תחזוקה רגילה, המכסה נזקים לצד שלישי עקב עבודות התחזוקה, או תקופת תחזוקה מורחבת המכסה גם נזקים שארעו בתקופת ההקמה אך התגלו בתקופת התחזוקה או נזקים נקרו בעת ביצוע עבודות התחזוקה. תקופת הביטוח לנושא זה היא שנה ואף למעלה מזה.

ב.תחילת וסיום הביטוח

לגבי ביטוח הרכוש תחילת הביטוח היא בתאריך הנקוב בפוליסה או עם פריקתו של רכוש באתר העבודה, המאוחר מביניהם. כלומר בהחלט יתכן שהביטוח יכנס לתוקף מאוחר יותר מאשר תאריך תחילת הביטוח הנקוב בפוליסה. לגבי כיסויי החבויות הביטוח יתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה.

סיום הביטוח גם הוא לא בהכרח התאריך הנקוב בפוליסה. סיום הביטוח יהיה המוקדם מבין הארועים הבאים: מסירת הפרויקט למזמין, תחילת השימוש בפרויקט או התאריך הנקוב בפוליסה לסיום הביטוח. כאן יש חשיבות רבה לניסוח. בפוליסות הסטנדרטיות, התחלת שימוש או המסירה ואפילו הן חלקיות בלבד, מפסיקה את כל הכיסוי הביטוחי. ניתן להרחיב, כך שהכיסוי יפסק רק לגבי אותו חלק בו החל השימוש או שנמסר, וימשך לגבי החלקים האחרים של הפרויקט.  

ג. ביטול הביטוח.

בביטוח עבודות קבלניות אין סעיף ביטול כמו בכל פוליסה אחרת. לכן, הפוליסה ניתנת לביטול רק במקרה של אי תשלום או מרמה מצד המבוטח.

ד. ריבוי מבוטחים

בביטוחים מסוג זה, קיימים מספר גדול של מבוטחים שכוללים את היזמים, המשקיעים, הקבלנים, קבלני המשנה, בעלי הקרקע ועוד. דבר זה יוצר את הצורך, להכליל סעיף אחריות צולבת בביטוח צד שלישי, ולכסות נזק לרכוש השייך למבוטחים שנגרם עקב העבודות ומכיוון שהוא רכוש של המבוטח הוא אינו מכוסה בביטוח צד שלישי.

נדון בזה ביתר הרחבה בדיוננו בפרקים השונים של הפוליסה.

 

 ( מאמר ראשון בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

ביטוח עבודות קבלניות

העבודות עצמן

*מאת: גדעון ארמן

 

פרק א’ לביטוח עבודות קבלניות נועד לכסות את עבודות הפרויקט עצמן. הביטוח הוא במתקונת כל הסיכונים, כלומר הוא מבטח כל אובדן או נזק, פתאומיים ובלתי צפויים ואשר אינם מוחרגים על פי חריגי הפוליסה.

בפרק הרכוש קיימים מספר סעיפי ביטוח ולכל אחד סכומי ביטוח או גבולות אחריות בנזק ראשון וחשוב שנכיר את כולם.

 1. שווי הפרויקט המושלם כפי שהוא מוערך ביום תחילת הביטוח. למעשה מדובר בעלות הביצוע של הפרויקט מרגע העליה לקרקע ועד למסירתו הסופית למזמין. יש, לזכור, כי במקרים רבים במהלך ביצוע הפרויקט יש שנויים ותוספות לעבודות המתבצעות אשר יש להם השפעה על שוויו הסופי של הפרויקט. כדי להימנע ממצב של תת ביטוח יש להקפיד ולעדכן את סכום הביטוח לאחר כל שנוי כזה.
 2. חמרים שסופקו על ידי המזמין. הכוונה לחמרים אשר אינם נכללים בעלות הפרויקט כפי שתוארה בסעיף 1 לעיל.

סיכום הסכומים הנקובים בסעיפים 1 ו-2 לעיל מהווים את סכום הביטוח הכולל של הפוליסה.

 1. ציוד קל וחמרי עזר. הכוונה למבנים זמניים המוקמים באתר ומשמשים לצורך ביצוע העבודות כגון: מחסנים, משרדים וכד’. הציוד הוא ציוד ומכשירי עבודה שמובאים לאתר לצורך העבודות ועוזבים את האתר עם סיום השימוש בהם. כמו: פיגומים, תבניות, מכונות

קלות וכד’.  למען הסר ספק, הסעיף אינו מיועד לכיסוי ציוד מכני הנדסי העובד באתר, אותו יש לבטח בנפרד. סכומי הביטוח בסעיף זה יכולים להיות בסכום ביטוח או בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון והפיצוי הוא על בסיס ערך שיפוי. יש פוליסות שמגבילות את הכיסוי המירבי לפריט לסכום נקוב של 5000$-7500$ .

 1. הוצאות לפינוי הריסות. כדי שניתן יהיה לשקם את הנזק יש קודם כל צורך לפנות את

ההריסות והשרידים של הרכוש שנפגע בנזק. בסוג הביטוח בו אנו דנים יתכן מצב שעלות הפינוי גבוהה יותר מהנזק עצמו. מכיוון שהעלות הזאת אינה כלולה בשווי עבודות הפרויקט

הרי שיש לבטח אותה בנפרד. הכיסוי הוא על בסיס נזק ראשון ויש לבטח בסכום ריאלי שיכסה את ההוצאות הצפויות במקרה של נזק. סעיף זה הוא בעל חשיבות עליונה עבור המבוטח. שכן, אם הוא איננו, או שאינו מספיק, עלול כל הפרויקט להיתקע לאחר נזק, עקב חוסר מימון להוצאות הפינוי שבלעדיו לא ניתן לשקם את הנזק.

 1. רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים. כזכור אחד המאפיינים של ביטוח זה הוא “ריבוי מבוטחים”. עובדה זו יוצרת במקרים רבים מצב בו רכוש ששיך לאחד המבוטחים נמצא בתוך שטח האתר או בסמוך לו.  הכוונה כמובן לרכוש אשר אינו כלול במסגרת הפרויקט המתבצע.

למשל, עבודות המתבצעות על בנין קיים, או בניה שמתבצעת בסמוך למבנה נוסף של אחד המבוטחים, או עבודה המתבצעת מעל תשתיות ששייכות לאחד המבוטחים וכד’.

למרות שמדובר ברכוש שהוא למעשה צד שלישי לעבודות הפרויקט הרי שיש בעיתיות בכיסויו במסגרת ביטוח צד שלישי בהיותו שייך למי מהמבוטחים. לפיכך מקובל לתת לזה כסוי במסגרת פרק הרכוש. הכיסוי הוא לנזק שנגרם לרכוש כתוצאה מעבודות הפרויקט בלבד, על בסיס נזק ראשון. אבל, מכיוון שמדובר ברכוש מוגדר וידוע בדרך כלל, גם הנזק המירבי הצפוי ידוע. לכן יש להקפיד שגבול האחריות יהיה מספק ביחס לנזק המירבי הצפוי.

 1. הצמדה . בשונה מרב פוליסות הביטוח שאנו מכירים, סכומי הביטוח בפוליסה זו אינם צמודים למדד המחירים לצרכן, אלא למדד תשומות הבניה, שהוא המדד המתאים ביותר לעניננו. זאת כאשר הפוליסה היא שקלית. במידה והפוליסה היא דולארית היא תהא צמודה למטבע בלבד.

( מאמר שני בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

ביטוח עבודות קבלניות

העבודות עצמן  – ומה לא?

*מאת: גדעון ארמן

 

כפי שכבר הזכרנו, ביטוח עבודות קבלניות מנוסח במתכונת “כל- הסיכונים”, על כן, עלינו לבדוק את חריגי הפוליסה כדי לעמוד על מהות והיקף הכיסוי. מעבר לחריגים הרגילים הקיימים בכל פוליסה, כמו: חריגי מלחמה וטרור, חריגים גרעיניים, פעולת זדון ונזק על ידי כלי טייס או כלי שייט, קיימים חריגים שהם מיוחדים לפוליסה זו. להלן נסקור חריגים אלה ונראה אם וכיצד ניתן להתמודד איתם. ( לרשימת החריגים המלאה מומלץ לפנות לפוליסה עצמה )

 1. הפסקת עבודה. לפי תנאי הפוליסה הסטנדרטית הכיסוי מופסק במידה וחלה הפסקה של העבודות באתר לתקופה של מעל 30 יום. חריג זה אינו ניתן לביטול אולם ניתן למתן אותו. ניתן, להאריך את התקופה שמעבר לה יופסק הכיסוי. בנוסחי ביט 2005 התקופה הנקובה היא 90 יום. כמו כן, ניתן להאריך את התקופה אף מעבר לכך בתנאי שיסוכמו עם המבטח

תנאים מיוחדים להמשך הכיסוי למרות ההפסקה בעבודות.

 1. נזק תוצאתי . הביטוח אינו מכסה נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. לרבות, קנסות, פיצויים, והפסדים הנגרמים עקב איחור במסירה של הפרויקט או עקב אובדן החוזה. חריג זה אינו ניתן לביטול, אולם בתנאים מסוימים ניתן לקנות ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק תחת ביטוח זה. לדוגמה, כאשר מקימים בית מלון וקיים תאריך יעד של הפעלתו, מתחילה המכירה של ימי שהייה במלון עוד בשלבי ההקמה המוקדמים. במידה ויגרם נזק ובעיקבותיו יאלצו לדחות את הפעלתו יגרמו למזמינים הפסדי הכנסות עתידיות, הפסדים אלה ניתנים לביטוח בתנאים מסוימים. כך גם לגבי הקמת קניון או בנין משרדים או כל פרויקט מסחרי או יצרני אחר.
 2. חמרים לקויים או עבודה לקויה. במידה ונגרם נזק לעבודות המבוטחות והוא תוצאה של עבודה לקויה או של חומרים לקויים. כי אז, הנזק שנגרם למוצרים הלקויים או לעבודה הלקויה עצמם, אינו מכוסה. עם זאת, הנזק שנגרם לחלקים אחרים של העבודות עקב עקב החמרים ו/או העבודה הלקויים כן יהיה מכוסה. חריג זה קיים בכל הנוסחים המקובלים ובדרך כלל אינו ניתן לשינוי.
 3. תכנון לקוי . הביטוח אינו מכסה אובדן או נזק הנגרמים כתוצאה מתכנון לקוי. חריג זה ניתן לשינוי בשתי רמות. הרמה הראשונה הנקראת תכנון לקוי עקיף, מתאימה את חריג זה לניסוח של החריג “חמרים ועבודה לקויים”. כלומר, הנזק הישיר אינו מכוסה אך הנזק שנגרם לחלקי הפרויקט האחרים כן מכוסה.  הרמה השניה היא רכישת כיסוי עבור כיסוי התכנון הלקוי עצמו.כסוי זה כרוך בתוספת תשלום משמעותית ומוגבל הן בגבול האחריות והן בהשתתפות עצמית גבוהה. כמו כן, מקובל להחריג  תכנון שנעשה על ידי המבוטח עצמו.
 4. גניבה ו/או פריצה. הפוליסה הבסיסית אינה מכסה נזק שנגרם על ידי גניבה או פריצה.

ניתן לבטל חריג זה בכפוף לקיום שמירה מספקת, בנוכחות מתמדת ורציפה בכל עת שאין עובדים באתר. ברך כלל נדרשת שמירה שמבוצעת על ידי חברת שמירה מוכרת שנישכרה על ידי המבוטח עצמו או מזמין העבודה. אולם ניתן לקבל הסכמה של מבטחים גם לשמירה על ידי עובד של המבוטחים בתנאי שכל עיסוקו הוא בשמירה בלבד. אבל, בתנאי שהמבוטח לא יוותר על זכות השיבוב כלפי חברת השמירה. כמו כן, חברת השמירה לא תוכר כקבלן משנה עלפי תנאי הפוליסה.

 1. שבר מכני וקלקול חשמלי. חריג זה אינו ניתן לביטול, אלא אם מדובר בביטוח עבודות הקמה בהן נדון בהרחבה בהמשך.
 2. עבודות בשיטת “פל- קל”. מאז ארוע אולמי רסיטל בירושלים, הכניסו כל חברות הביטוח לנוסח הפוליסה או לרשימה חריג זה, המוציא מכיסוי עבודות המתבצעות בשיטת בניה זו, או תיקון ו/או שיפוץ מבנים שהוקמו בשיטה זו. ניתן לבטל חריג זה בכפוף לביצוע סקר הנדסי ונקיטת אמצעים לשביעות רצון המבטחים.
 3. רעידת אדמה. לתשומת לב, אין בפוליסה חריג בדבר נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה. אולם, כאשר החלו המבטחים לפני כ- 15 שנה, לגבות פרמיה נפרדת עבור ביטוח רעידת אדמה בביטוח האש הם החלו לעשות זאת גם בביטוחי הקבלנים. ומאז, בדף הרשימה מצויין אם הכיסוי של רעידת אדמה הוא בתוקף או שאינו בתוקף. למען הסר ספק הכיסוי עבור נזקי טבע, בכל מקרה בתוקף וכלול בכיסוי הרגיל של הפוליסה.

 

( מאמר שלישי בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

 

עבודות קבלניות

הרחבות חשובות

*מאת: גדעון ארמן

 

ביטוח עבודות קבלניות הוא אחד הביטוחים הרחבים ביותר הקיימים בשוק, ותעיד על כך רשימת החריגים הקצרה יחסית שלו. עם זאת, ומעבר לתיקוני חריגים, יש מקום לבצע מספר הרחבות לפוליסה שמטרתן העיקרית, לאפשר שיקום יעיל וזריז של הנזקים כדי למנוע דחיות מיותרות במסירה. להלן אציג מספר הרחבות כאלה.

 1. הוצאות מיוחדות לשיקום מהיר של הנזק . הכוונה להוצאות כמו ביצוע משלוחים דחופים עבודה בשעות נוספות, או עבודות לילה ושבת וכד’. כל אלה פעולות שמביאות להגדלת ההוצאות מעבר להוצאות הנורמליות לתיקון הנזק וללא ההרחבה לא תהיינה מכוסות.
 2. כיסוי רעידת אדמה. אמנם לכאורה אין חריג כזה, אך בד”כ נדרשת פרמיה נוספת תמורת רכישת כיסוי זה ( ראה סעיף 8 בחלק הדן בחריגים ).
 3. הוצאות מהנדסים ואדריכלים. הוצאות בגין תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים ובעלי מקצוע אחרים לצורך שיקום ותיקון הנזקים. גם כאן, מדובר בהוצאות אשר אינן בהכרח כלולות בנזק ולכן אינן ברות שפוי. לכן, יש צורך בהרחבה זו כדי לאפשר למבוטח לבצע את השיקום במהירות וביעילות המירביים.
 4. רכוש בהעברה ובאחסנה . הרחבה זו באה לכסות אבדן או נזק לרכוש המהווה חלק מהפרויקט המבוטח גם בעת הימצאו מחוץ לאתר העבודות בעת איחסונו מחוץ לאתר ו/או בעת העברתו לרבות בעת פריקה וטעינה.
 5. פעולות מנע והצלה. במידה וקורה אירוע פתאומי ובלתי צפוי שאינו מוחרג לפי תנאי הפוליסה, בשטח האתר או בסביבתו, אשר מהווה איום ממשי לגרימת נזק לעבודות המבוטחות, המבטח ישא גם בהוצאות סבירות אשר יגרמו למבוטח למניעת הנזקים גם אם בפועל לא נגרם נזק.
 6. שינויים ותוספות . אם בעקבות אירוע מבוטח, ידרשו המבוטחים על ידי הרשויות המוסמכות לבצע שינויים התאמות או תוספות לעבודות המבוטחות, ובתנאי ששינויים ותוספות אלה לא נדרשו קודם לכן, תכסה הפוליסה הוצאות נוספות אלה.
 7. תיקונים זמניים . הביטוח יורחב לכסות הוצאות אשר מוציא המבוטח לאחר אירוע מכוסה, עבור ביצוע תיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע העבודות ו/או לשם הקטנת הנזקים שהם תוצאת האירוע ו/או למניעת נזק נוסף, לרבות נזק לפי ההרחבה של תכנון לקוי ישיר וזאת אף מעבר לסכום הביטוח.
 8. עקב ריבוי המבוטחים בפוליסה יש מקום לבצע בפוליסה הרחבה נוספת.במקרה שאחד או יותר מיחידי המבוטח יעשו מעשה או מחדל אשר לפי תנאי הפוליסה עלול לגרוע מזכויות המבוטחים. הסנקציה תופעל כלפיו בלבד. ולא תיפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים.

 

רב ההרחבות הנקובות לעיל מוגבלות בגבול אחריות על בסיס נזק ראשון ולכן יש חשיבות רבה לקביעת גבולות אחריות מספקים.

 

 

 

( מאמר רביעי בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

 

עבודות קבלניות

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

*מאת: גדעון ארמן

 

פרק ב’ של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הוא ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. זו למעשה הפוליסה הרחבה ביותר שקיימת בשוק, לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

הפוליסה מכסה כל סכום שהמבוטח יאלץ לשלם על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש –  1968 )

כתוצאה ממקרה אשר נגרם כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות באתר העבודה או בקרבתו. כמו כל ביטוח צד שלישי היא מכסה נזק פיזי לגוף או לרכוש.

אבל, היא היחידה שכוללת סעיף אחריות צולבת כסעיף סטנדרטי בפוליסה, וזה כמענה לבעיה של ריבוי מבוטחים בפוליסה. סעיף זה קובע כי, הכיסוי חל על כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בלבד, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים ובתנאי שהחבות הכוללת של המבטח לא תעלה על גבול האחריות הנקוב ברשימה. סעיף זה מאפשר למעשה למבוטח אחד לתבוע מבוטח אחר בגין נזק שנגרם באחריותו, והכל על פוליסה זו.

המיוחד בפרק זה, הוא רשימת החריגים ובמיוחד החריגים שאינם מופיעים ברשימה. להלן נציג כמה מהחריגים היחודיים לביטוח זה, ואם וכיצד ניתן לטפל בהם. ( לרשימת החריגים המלאה מומלץ לקרא את הפוליסה ).

 1. נזק לרכוש אשר מבוטח, או שיכול להיות מבוטח תחת פרק א’ (ביטוח הרכוש) של הפוליסה. לענין חריג זה יש לתת תשומת לב מיוחדת לסעיפים כמו: רכוש סמוך ורכוש שעליו עובדים אשר ניתנים לכיסוי לפי פרק א’ ולכן, לא יהיו מכוסים תחת פרק ב’. ללא החריג הזה , רכוש כזה ששייך לאחד מיחידי המבוטח היה מכוסה תחת פרק זה עקב קיומו של סעיף אחריות צולבת בפוליסה. חריג זה אינו ניתן לביטול.
 2. נזק למבנה או לקרקע שניגרם על ידי רעד או החלשה או הסרת משען, לרבות נזק או פגיעה לאדם או רכוש שנובעים מסיבות אלה. חריג זה רלוונטי בכל מקרה של עבודה המתבצע בסמוך לרכוש שכן, ובמיוחד כאשר מתבצעות במקום עבודות חפירה או עבודות הריסה. ניתן בדרך כלל לבטל חריג זה בכפוף לסקר הנדסי שיערך במקום לפני תחילת הביצוע של העבודות ומלוי דרישותיו הסבירות של המבטח.
 3. חבות כלפי עובדי המבוטח. ואף חבות כלפי קבלני משנה, עובדי קבלני משנה, וכל מי שקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא. יש כמובן לסייג חריג זה, ובמיוחד למקרה בו שם המבוטח כולל גם קבלני משנה. לנושא זה נתיחס שוב כאשר נדון בהרחבות לפרק זה.
 4. אבדן או נזק לצינורות כבלים ומתקנים תת קרקעיים. חריג זה לא יחול במידה והמבוטח יוכיח כי ערך בדיקה אצל הרשויות המתאימות בדבר המיקום המדויק של צינורות כבלים ומתקנים כאלה. אולם בכל מקרה הכיסוי הוא להוצאות התיקון של הצינורות והכבלים ולא בגין נזק תוצאתי כל שהוא. יש לדרוש ביטולו של סייג זה.

 

אבל מה שיותר מענין מהחריגים הנקובים בפוליסה הם החריגים אשר חסרים בה. אין בפוליסה חריגים בדבר אחריות מוצר ובדבר אחריות מקצועית. כלומר, הפוליסה מכסה כל נזק שיגרם לצד שלישי עקב רשלנותו של המבוטח גם אם מדובר ברשלנות מקצועית. והרי לנו הוכחה נוספת לחיזוק התזה שהעליתי במאמר שכתבתי תחת הכותרת ” האם האיסטלטור צריך ביטוח אחריות מקצועית” שם טענתי שהכיסוי לאחריותו המקצועית של האינסטלטור בעת ביצוע עבודתו, מקומו במסגרת ביטוח צד שלישי שלו. 

 

כפי שצייננו, פרק ב’ של הפוליסה- ביטוח אחריות  כלפי צד שלישי, הוא בנוסח רחב מאד. עם זאת יש מקום לבצע מספר התאמות ושינויים לשיפור הכיסוי.

 1. את חריג עובדי המבוטח יש לסייג כך שיחול רק על עודי המבוטח אשר מקבלים את שכרם ממנו. ולהשמיט את כל הפסקה הנוגעת לקבלני משנה ואחרים.
 2. את חריג כלי הרכב יש לסייג כך, שנזק רכוש שנגרם על ידי רכב של המבוטח באתר העבודה או בסביבתו יכוסה בגבולות של לפחות 250,000$ מעל גבול האחריות המבוטח בביטוח צד ג’ רכב שלו. ובאשר לנזקי גוף החריג יתייחס רק לארועים אשר חובה על פי דין לבטחם בביטוח רכב חובה.
 3. בהמשך לסעיף 2 לעיל, ולמען הסר ספק, הביטוח יכסה נזק גוף שיגרם על ידי ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחו על פי דין בביטוח רכב חובה.
 4. הביטוח יורחב לכסות גם נזק תוצאתי שיגרם לצד שלישי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בכפוף לחובת הבדיקה המוקדמת של המבוטחים כנדרש בחריג הרלוונטי.
 5. הביטוח יורחב לכסות תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בגין עובדים של קבלנים ושל קבלני משנה העובדים באתר ואשר נפגעו תוך כדי ועקב עבודתם באתר.

לענין זה יש לשים לב, שלא בכל הנוסחים של ביטוח קבלנים קיים חריג לנושא תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 1. יש להרחיב את הגדרת הדין בפוליסה לכל דיני מדינת ישראל.  

 

 

 

( מאמר חמישי בסדרה )

 

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.

=======================================================================

ביטוחים נדרשים לצורך השלמת

הכיסוי לעבודות קבלניות

*מאת: גדעון ארמן

 

מעבר לשני הכיסויים העקריים של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, יש כיסויים נוספים שנדרשים לצורך השלמת ההגנה הביטוחית עבור מזמיני ומבצעי העבודות.

א. ביטוח חבות מעבידים

בחלק מפוליסות הביטוח לביטוח עבודות קבלניות קיים פרק ג’ שמכסה את אחריות המבוטח כלפי עובדיו. נוסח הפרק הזה זהה כמעט לחלוטין לביטוח אחריות מעבידים המקובל בשוק, למעט העובדה  שתקופת הביטוח איננה שנתית אלא בהתאם לתקופת ביצוע הפרויקט, והכיסוי הוא לאירועים שקורים אך ורק בקשר עם העבודות המבוצעות שהן נשוא הביטוח.

במקרים רבים, אין כוללים את ביטוח חבות המעביד כפרק ג’ של הפוליסה אלא, מקימים פוליסה עצמאית לביטוח חבות מעבידים על בסיס שנתי שכולל את כל פעילויות המבוטח לרבות ביצוע הפרויקט הנדון.

יש חשיבות רבה לקיומו של ביטוח אחריות מעבידים שיכסה את העבודות הפרויקט וזאת כדי להשלים את מעגל הכיסוי ולמנוע עד כמה שניתן מצב שבו עובד שנפגע “יפול בין הכיסאות” . במיוחד הדבר רלוונטי לענין ביטוח פגיעה בקבלנים קבלני משנה ועובדיהם.

שכן במידה ויקבע כי הם עובדי המבוטח, הם לא יקבלו כיסי תחת הכיסוי של פרק ב’ אחריות כלפי צד שלישי ובהעדר כיסוי של חבות מעבידים הם עלולים לצאת קרחים מכאן ומכאן. 

ב. ביטוח עבודות הקמה

במקביל לפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, קיימת בשוק גם פוליסה לביטוח עבודות הקמה. פוליסה זו, מיועדת לכיסוי עבודות של הקמת מפעלים, ציוד ומכונות, או כחלק מפרויקט קבלני גדול או כעבודה העומדת בפני עצמה. ההבדל המהותי שקיים בין שתי הפוליסות, הוא בשני סעיפים אשר קיימים בביטוח ההקמה ואינם קיימים בביטוח עבודות קבלניות.

 1. כיסוי לאובדן או נזק משבר מכני

     הכיסוי הוא אך ורק לציוד שהוקם במסגרת עבודות ההקמה. בשום מקרה אין כיסוי לנזק

     של שבר מכני אשר יקרה לציוד אשר משמש לצורך עבודות ההקמה.

 1. ביטוח תקופת הרצה.

     מדובר בתקופה מוסכמת מראש, אשר בה המבוטח מפעיל לצורך בדיקה ונסיון את הציוד

     אשר הותקן במסגרת העבודות.

שני הסעיפים הנ”ל, נותנים לקבלן המבצע כיסוי ביטוחי גם לתקלות מכניות או התקנה לקויה של ציוד אשר מוקם במסגרת העבודות ותיקונן במסגרת  הכיסוי הביטוחי. פוליסת קבלנים רגילה אינה מאפשרת זאת.

תשומת הלב, צריכה להיות מופנית לכך שרב הפרויקטים הקבלניים אשר מתבצעים כוללים בתוכם גם הקמה של ציוד. בכל בנין שנבנה, החל בבית מגורים, הכולל: מעליות והסקה מרכזית, ועד קניונים. גם בעבודות שמוגדרות כעבודות תשתית  כמו: כבישי אגרה, או מסילות ברזל, כוללות הקמת מתקנים למעקב ותקשורת כחלק מעבודות ההקמה.

למעשה, ניתן לאמר, שלמעט עבודות עפר פשוטות, כמעט בכל פרויקט ניתן למצוא מרכיבים של הקמת מתקנים מכניים חשמליים או אלקטרוניים. לכן, חשוב לבדוק היטב ובמידת הצורך להכליל בכיסוי גם את סעיפי פוליסת ההקמה.     

ג. ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות המוצר הוא למעשה סגירת המעגל. לאחר שעבודות הפרויקט הסתיימו ונמסרו למזמין, כל הביטוחים שפורטו לעיל נפסקים. מה שנותר זו אחריותו של הקבלן בגין נזקים, שיגרמו לצד שלישי כתוצאה מפגם בפרויקט שהסתיים. חבות זו ניתנת לכיסוי במסגרת פוליסה לביטוח חבות מוצר. למען הסר ספק, אין מדובר כאן באחריות של קבלן לפי החוזה עם המזמין, אלא אך ורק אחריותו עקב פגם במוצר ובשום אופן אין כסוי לפרויקט עצמו. 

 

( מאמר שישי ואחרון בסדרה )

*גדעון ארמן, מנכ”ל חברת “ארמן יועצים – ניהול סיכונים” העוסקת בייעוץ לעסקים, חברות וסוכני ביטוח בתחומי: ניהול סיכונים, ביטוח וביטוח משנה.