ביטוח עסק בדירת מגורים

*מאת:  גדעון  ארמן

בעידן המשרד הממוחשב והאינטרנט, יותר ויותר עסקים מתנהלים מתוך דירת המגורים של בעל העסק. לכן, כדאי לבדוק אם וכיצד ניתן להתאים את הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולת לכלול גם את העסק המתנהל בתוכה.

בפוליסה בפרק א’ –  ביטוח הדירה, נקבע בהגדרת הדירה: “אך לא חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד”. כלומר, אם אותו חלק של הדירה המשמש לעסק הוא מוגדר בבירור ומופרד מיתר חלקי הדירה, למשל, חדר שמשמש לעסק בלבד כמו קליניקה של רופא ובתנאי שבחדרים אלה לא מתקיימת במקביל כל פעילות של מגורים, כי אז לא יכלל בכיסוי המבנה של הפוליסה. כלומר, שכאשר העסק מנוהל מתוך דירת המגורים אך לא מתוך חלק מופרד ומוגדר המשמש רק לצרכי העסק, יהיה המבנה מכוסה כולו ללא כל הגבלה.

הבעיה יותר מורכבת כאשר אנו באים לדון בביטוח התכולה. כאן, נקבע במפורש במסגרת הגדרת התכולה, שהביטוח אינו כולל: ” פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים וכן ציוד ומלאי המשמשים לעסק”. הבעיה חמורה יותר כאשר מדובר בסיכון גניבה, שוד ופריצה. כאן נקבע במפורש שסיכון זה אינו בתוקף כאשר “הדירה אינה משמשת למגורים בלבד”.  כלומר, כאשר מתנהל עסק מתוך הדירה, היקף הכיסוי לתכולת הדירה מצטמצם משמעותית,. כאשר הגבלת הכיסוי  היא לכל התכולה הן זו המשמשת לעסק והן זו המשמשת לדיור. כלומר, מעבר לבעיה של הפרדת התכולה המשמשת לעסק מזו המשמשת למגורים. למשל, האם המחשב הביתי שמשמש גם לתקשורת של עיסקו של המבוטח יחשב לציוד עסקי או לא. אך חמור מכך, במקרה של  גניבה, במצב כזה, כל תכולת הדירה איננה מכוסה. לא רק הציוד העסקי אינו מכוסה, אלא כל תכולת הדירה אינה מכוסה.

לאור הביקוש הגובר לכיסוי עסקים המתנהלים מתוך דירת המגורים של בעלי העסק, יש נכונות מצד המבטחים להרחיב את הכיסוי. חלק מהחברות אף הכניסו לפוליסות הדירה שלהן הרחבה לכיסוי פעילות עסקית המתנהלת בדירת המגורים.

בפוליסה “כלל ראשון לבית בטוח” של חברת כלל, במסגרת הסיכונים הנוספים לפרק 2, הפוליסה מורחבת לכיסוי התכולה העסקית המשמשת למשרד או קליניקה המתנהלים בדירה המבוטחת.הכיסוי מוגבל מעבר להגבלת סוג הפעילות העסקית, לסכום ביטוח מרבי של 50,000 ₪. הכיסוי מחריג כיסוי של גניבה פשוטה. על הפעילות העסקית להיות מצויינת ברשימה. המצב דומה גם בפוליסה “רימון מורחב לדירה” של חברת מנורה. אם כי, בפוליסה זו, מעבר להחרגה של כיסוי גניבה, מוחרגות גם כל ההרחבות לכיסוי. כך, לא יהיה במצב זה כיסוי לחפצי עובדים, 10% ביטוח נוסף, שבר למתקנים סניטאריים זכוכית, שבר לציוד אלקטרוני, נזקי מים ונוזלים ועוד. כל זאת כמובן, בהתייחס לתכולה העסקית.  חלוקה זו, ללא הגדרה ברורה של רכוש העסק לרכוש המשמש גם למגורים יכולה ליצור בעיה רצינית בעת אירוע נזק.  בפוליסה  “עד לגג ביטוח לבית” של מגדל, מצאתי התייחסות לנושא רק בפרק המבנה של הפוליסה שם, בהגדרת הדירה נוספה לאחר הסייג לגבי “חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד ” הסייפא: “אלא אם צויין הדבר במפורש ברשימה”. מה שמאפשר כיסוי למבנה המשמש לעסק. לא מצאתי התייחסות לנושא במסגרת ביטוח התכולה או פרקים אחרים.

בפוליסה.  “פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה הבית שלי” של הפניקס, קיימת הרחבה ייעודית לנושא זה. ההרחבה חלה על ביטוח מקיף בלבד, למבנה ולתכולה המשמשים גם לעסק מסוג משרד, מספרה,מכון יופי, או מרפאה אשר פורטו בהצעה וברשימה. גם כאן יש לנו סייג של גניבה פשוטה, אך בניגוד לפוליסות האחרות ההגבלה חלה על התכולה העסקית בלבד ולא על כל תכולת הדירה. בנוסף ההרחבה כוללת במפורש גם כיסוי לשבר לציוד האלקטרוני העסקי וגם כיסוי לשחזור מסמכים של העסק.

לסיכום וכדי להימנע ככל האפשר מאי הבנות, מומלץ לציין בהצעה את עובדת קיומו של עסק בתוך דירת המגורים. יש לקבוע ברשימה שהפוליסה מורחבת לכסות את חלקי המבנה ואת התכולה המשמשת את עיסקו של המבוטח כנגד כל הסיכונים המבוטחים. חשוב לדרוש שהכיסוי יורחב לכלול גם כיסוי להרחבות כמו: שבר לציוד אלקטרוני, שחזור מסמכים, נזקי נוזלים, 10% ביטוח נוסף, חבות מעבידים לעובדי העסק, צד שלישי לפעילות העסקית וכד’,  ובמידה והמבטח עומד על כך שלא יחול כיסוי של גניבה פשוטה, יש לעמוד על כך שהמגבלה הזאת תחול על התכולה אשר משמשת את העסק בלבד. בצורה כזאת, ניתן להגיע לכיסוי סביר לעסק ללא צורך בהקמת פוליסה בתי עסק נפרדת.