ביטוח קבלנים על ידי המזמין

מאת: גדעון ארמן

מנהג מקובל מאד ואף מקצועי בהחלט הוא שמזמין עבודה או הקבלן הראשי דואגים לערוך ביטוח עבודות קבלניות אשר יכסה את כל עבודות הפרויקט, כאשר כל קבלן בחוזה ההתקשרות שלו לצורך העבודה מיודע על כך שנערך ביטוח אשר מכסה גם את העבודות שהוא מבצע ושהוא מחויב בעלות היחסית של הביטוח בהתאם לחלקו בפרויקט.

עד כאן טוב ויפה. סביר ואף הגיוני שהיזם יערוך את הביטוחים בהיותו בעל האינטרס העיקרי בביצוע הפרויקט. יש גם הגיון רב בביטוח כל הפרויקט על כל חלקיו בפוליסה אחת כוללת ועל ידי מבטח אחד. עובדה המקלה מאד על הטיפול במקרה של נזקים חו”ח.

בחוזה התקשרות מקובל, מחוייב הקבלן לשלם עבור הביטוח,והוא גם מחוייב לקבל את הביטוחים כפי שהם, הם בבחינת “זה ראה וקדש” ואין לו זכות לעשות בהם כל שינוי. אם הוא סבור שהביטוח אינו מספק ושיש להרחיב את הכיסוי הביטוחי כדי שיהיה לו כיסוי סביר לדעתו, חובתו לערוך בנפרד  את הביטוחים הנוספים על חשבונו המלא.

מעבר לאמור לעיל, על הקבלן לזכור שאין בעשיית הביטוח על ידי המזמין כדי להקטין כהוא  זה את אחריותו לפי דין ולפי תנאי החוזה. כלומר, אם יגרם נזק וחובת תיקונו על הקבלן, והביטוח שנערך על ידי המזמין אינו מכסה אותו או אינו מכסה אותו במלואו, עדיין הקבלן יהיה חייב לשאת במלא עלויות התיקון. במקרה קיצוני יכול הקבלן למצוא את עצמו משלם עבור ביטוח מחיר שהוא ברב המקרים כפול מזה שהיה עליו לשלם אם היה עושה אותו בעצמו, ולהישאר ללא ביטוח כלל במקרה של נזק. נתקלתי כבר גם במקרים בהם יזמים ניצלו את מעמדם כמבוטח ראשי בפוליסה כדי למנוע העברת נזקים לטיפול החברה. למעשה יכולים המזמינים, לפחות תיאורטית, לקבל את תגמולי הביטוח בגין הנזק ולא להעבירם חלקם או במלואם לידי הקבלן שנשא בנזק.

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה ואני נתקל בה ביותר ויותר מקרים, שהביטוחים שעורך המזמין הם לאו דווקא הטובים ביותר, ולא תמיד נותנים כיסוי לכל צורכי הקבלן. כך למשל, במקרים רבים, הביטוח לא יכלול כיסוי לציוד, תבניות, פיגומים וכלי עבודה המובאים לאתר על ידי לצורך ביצוע העבודות. או הביטוח אינו כולל כיסוי לחבות מעבידים, או שגבולות האחריות בביטוחי החבויות  נמוכים מהנדרש, או שההשתתפויות  העצמיות גבוהות ברמה שהקבלן אינו מסוגל לעמוד בהן ועוד. יש לציין שלרכוש ביטוח ספציפי לכיסוי כלי עבודה, תבניות וכו’ במתכונת כל הסיכונים היא משימה קשה ביותר. כך גם ביטוח חבות מעבידים לפרויקט ספציפי.

לעיתים מצאתי שביטוחי מזמין אינם כוללים הרחבות רבות שמבטחים מוכנים להוסיף ללא תשלום נוסף. אלה הרחבות שניתן לקבל אותן רק במסגרת ביטוח עבודות ואינן ניתנות לרכישה בנפרד. אולם כאשר ביקשתי מנציג המזמין שידאג להרחבה נתקלתי בסירוב חד משמעי והפניה לתנאי החוזה.

לא פעם מתקבלת התחושה שהמזמין עורך את הביטוחים אך ורק כדי לשמור על כיסוי בסיסי כלשהו שייתן לו כיסוי מינימאלי להגנת האינטרסים שלו, ובעיקר משתמש בזה לצורך קבלת הכנסה נוספת מעודף הפרמיה שהוא גובה מהקבלן, עד פי שתיים ויותר מהפרמיה המשולמת על ידו למבטחים. ידועים לי גם מקרים שבהם המזמין סירב להפעיל את הביטוח במקרה של נזק רק כדי לא לפגום בניסיון התביעות המצויין שיש לו אצל המבטח.

בעיה בפני עצמה היא שבד”כ המזמין מערים קשיים בפני הקבלן בקבלת הביטוח לעיונו, מה עוד שהקבלן הממוצא אינו יכול באמת לבדוק את הפוליסה. כלומר, הקבלן שהתחייב בחוזה ללמוד את הביטוח ולשמור על כל התנאים וההתניות, למעשה לא בודק אלא סומך על המזמין שערך ביטוח טוב.

הגיעו דברים לידי כך, שבכמה מקרים בהם קיבלתי אפשרות לבדוק את הפוליסות שנערכו על ידי המזמינים מצאתי שהכיסוי הוא כל כך מוגבל שעדיף לקבלן לערוך ביטוח עבודות קבלניות לעבודות שהוא מבצע, שכן הוא לא יכול לבנות על הכיסוי הניתן לו על ידי ביטוחי המזמין.

 

למען הסר כל ספק, אני עדיין סבור שהדרך הנכונה לבטח פרויקט היא בביטוח כולל שנערך על ידי המזמין עבור כל הגורמים הלוקחים חלק בביצועו. אולם הקבלן, לפני מתן הצעה למכרז ובוודאי לפני חתימה על חוזה, חייב לערוך בדיקה יסודית של הביטוחים הנערכים על ידי המזמין כדי לוודא שאכן הביטוח מתאים לצרכיו ונותן לו את הכיסוי הנכון לסיכונים העומדים בפניו במהלך ביצוע הפרויקט. כאשר עליו לוודא בין השאר את הנקודות הבאות:

  1. הביטוח כולל את כל פרקי הפוליסה. עבודות הפרויקט, ביטוח צד שלישי וביטוח חבות

    מעבידים.

  1. סכומי ביטוח הן של עבודות הפרויקט והן של ביטוח צד שלישי וחבות מעבידים מתאימים

    ומספקים.

  1. תקופת הביטוח מכסה את תקופת הביצוע שלו.
  2. מה גובה ההשתתפות העצמית.
  3. שתהיה לו זכות לפנות ישירות למבטחים במקרה נזק ולנהל מולם את התביעה לרבות

    סילוקה וקבלת התשלום.

  1. שהביטוח נערך על בסיס הנוסח הרחב ביותר כגון: ביט של כלל, פיסגה של פניקס, אשכול

    של מגדל, מפעלים של הראל וכד’.

  1. לוודא שהפוליסה כוללת את ההרחבות והכיסויים הנדרשים לעבודות המבוצעות,כגון:

    ביטוח רכוש סמוך או רכוש שעליו עובדים למקרה של נזק שנגרם למשל לעבודות שכבר

    בוצעו. או כיסוי הרצה לעבודות של התקנת מכונות. או כיסוי לרעד והסרת משען בביצוע

    עבודות חפירה שונות ועוד ועוד.

 

לסיכום מומלץ מאד לקבלן ובכלל לנותני שרותים, לא להגיש הצעות למכרזים ובוודאי שלא לחתום על חוזי התקשרות בטרם בדקו היטב את הביטוחים הנערכים על ידי המזמין כדי לדעת בדיוק מה הם מקבלים ואיך עליהם לפעול כדי להגיע לכיסוי ביטוחי נכון לצרכיהם, כדאי וחשוב שהבדיקה תיערך על ידי בעל מקצוע מתאים בתחום הביטוח.

שאלה אחרת אותה אני משאיר ב”צריך עיון” היא, האם רשאי מזמין עבודה שעורך ביטוח לחייב את הקבלן בסכומים גבוהים מהפרמיה המשולמת על ידו בפועל לחברת הביטוח. האם אין בכך משום הכנסה מתווך לביטוח, לה זכאי על פי חוק רק סוכן ביטוח מורשה?