הקוץ שבורד- חריג אחריות מקצועית

מאת: גדעון ארמן

בכל ביטוחי ה”אחריות כלפי צד שלישי” הקיימים בשוק קיים חריג לעניין אחריות מקצועית. ברב הביטוחים מדובר בחריג גורף וכללי לחלוטין. בחלקם כמו נוסחי ביט ודומיו, החריג הוא מוגבל יותר ומנוסח כך שמקצועות הצווארון הכחול אינם מוחרגים. אך יש לזכור שרק מיעוט המבוטחים בתחום העיסוק הרלוונטי מבוטחים בפוליסות מסוג ביט או דומים לו.
החריג הזה עוזה קשיים רבים לכל שחקני השוק. למבוטחים, לסוכנים ולמבטחים.
הבעיות העיקריות שהחריג הזה גורם הן שתיים. הראשונה היא בעיה של מבוטחים. בעלי מקצועות שונים בתחום הצווארון הכחול, אשר תביעות צד ג’ נגדם בגין נזקים שנגרמים לצד שלישי במהלך ביצוע עבודתם נדחות על ידי המבטחים בטענה שמדובר ברשלנות מקצועית. והשנייה, שאותם מבוטחים שפונים למבטחים בבקשה לביטוח אחריות מקצועית נדחים בטענה שמקצועם אינו כזה שאמור להיות מכוסה בביטוח אחריות מקצועית. כך נוצר מצב שאיננו בריא. מצד אחד אין כיסוי לאחריות של בעל המקצוע הזה בביטוח צד שלישי ומצד שני אין לו אפשרות לקנות ביטוח אחר שיכסה אחריות זו.
אכן, יש כאן בעיה, שכן ביטוח האחריות המקצועית שאנו מכירים איננו מיועד למקצועות הצווארון הכחול. ביטוח זה מנוסח בצורה בה הוא מנוסח מכיוון שהוא מיועד למקצועות ותחומים אחרים. הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית מיועדת לכסוי תוצאות רשלנותם המקצועית של בעלי מקצוע מהתחום המוגדר בציבור במקצועות הצווארון הלבן. מקצועות כגון: רפואה, הנדסה, ארכיטקטורה, משפטים, חשבונאות, מתווכי נדל”ן, סוכני ביטוח וכד’. מקצועות אלה מאופיינים בכך, שהם מבוססים בעיקר על עבודה מחשבתית , מנטלית, אינטלקטואלית וכד’, ( בניגוד למקצועות אשר עוסקים בייצור, תיקון, טיפול, שרות וכד’ למוצרים פיזיים) ובדרך כלל נדרשים בגינם לימודים גבוהים ותקופות אימון ארוכות. בנוסף לכך, לגבי מקצועות אלה קיימים קודים וכללי התנהגות מהם ניתן ללמוד מהי האחריות המקצועית הנדרשת מהם, מהו תחום הפעילות המקצועית שלהם וכן, כללי אתיקה כלליים המיוחסים לכל מקצוע. כללים וקודים אלה נקבעים על פי חוק, פרקטיקה, או בהתאם לכללים מחייבים שנקבעים על ידי איגודים מקצועיים מוכרים וכד’. מטבע הדברים הפוליסה היא רחבה מאד (הרחבה ביותר הקיימת בשוק) וכוללת כיסוי גם לנזקים שאינם תאונתיים וגם לנזק כספי טהור.
לכן גם מובנת הגישה הזהירה של המבטחים שנמנעים כמיטב יכולתם שלא לתת לכל אחד ביטוח אחריות מקצועית.
כך מחזיקות חברות הביטוח את המקל בשני קצותיו. מצד אחד משתמשות בחריג לטובתן בכל מצב אפשרי, עד כדי הוצאת העוקץ מהכיסוי של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ומצד שני לא מאפשרות למבוטחים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שייתן להם כיסוי נכון לצרכיו.
הפתרון הנכון לבעיה זו הוא, שחברות הביטוח ישמיטו את חריג אחריות מקצועית בביטוח צד שלישי.
במקרים רבים המבטחים עושים זאת. במיוחד כאשר אינם רוצים לבטח בביטוח אחריות מקצועית מקצועות מסויימים. כמו: מאמני ספורט, מצילים, מדריכי ריקודים ואחרים. בכך הן נותנות למבוטח כיסוי מוגבל לכיסוי אחריותו המקצועית, כיסוי לנזק פיזי לגוף בלבד. אכן זה פתרון שנותן תשובה לעיקר הסיכון במקרה זה, אולם זה לא הפתרון המלא.
מעיון בביטוחים שונים מצאתי שנוסח הלוידס לביטוח צד שלישי (NMA2478) אינו כולל כלל חריג כזה. בהנחיות החיתום של המיוניק רי ההתייחסות היחידה לחריג היא בגין שירות רפואי שניתן על ידי המבוטח. ישנם מבטחים אשר כלל אינם כוללים את החריג, ואף מגדילים לעשות ומגבילים את הכיסוי בביטוח אחריות מקצועית לנזקים פיננסיים בלבד.
גישה זו נותנת פתרון טוב אם כי לא של 100% לסיכון של מקצועות ועיסוקים רבים אשר אכן עיקר הסיכון העומד מולם הוא תביעה בגין נזק פיזי לגוף או לרכוש. כאשר יש נלזכור שנזק פיננסי שהוא תוצאה של נזק פיזי מכוסה גם כן במקרה זה. מה שאיננו מכוסה הוא נזק פיזי טהור איננו תוצאה של נזק פיזי.
לאור זאת נראה שהפתרון הנכון, למצב שנוצר הוא בביטול מוחלט של החריג האחריות המקצועית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי. במידה ואכן המבטח יבטל את החריג יוכל אותו מבטח להגביל את הכיסוי בביטוח אחריות מקצועית לכיסוי של נזק פיננסי טהור בלבד, כפי שקיים היום בביטוחי אחריות מנהלים ונושאי משרה.
כך, נגיע למצב בו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ייתן פיתרון שוטף לכל הסיכונים שעומדים בפני העסק ו/או המבוטח, כאשר אותם מבוטחים אשר לגביהם קיים סיכון מהותי ורציני של נזק פיננסי טהור יכסו זאת במסגרת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית שמיועדת בדיוק למקצועות ותחומי עיסוק שזה הסיכון העיקרי שלהם.
חשוב להדגיש, רק ביצוע שני השינויים במקביל הוא הפיתרון. ביצוע של אחד מהם בלבד רק יעצים את הבעיה. כך למשל יצאתי בזמנו נגד חברה שהודיע שהיא מכסה בביטוח אחריות מקצועית רק נזק כספי טהור, ועשיתי זאת, משום שלא עשתה את הפעולה המשלימה של ביטול החריג בביטוח צד שלישי.
כאמור, רק ביצוע שני השינויים במקביל, הן ביטוח החריג בביטוח צד שלישי והן הגבלת הכיסוי בביטוח אחריות מקצועית הוא הפיתרון. וייתכן אף ששינוי זה יוכל להביא להוזלה משמעותית בעלויות ביטוח האחריות המקצועית בשוק.