כיסוי הסיכון הנובע ממוצר פגום

מאת: גדעון ארמן

בשבועות האחרונים,  התפרסמו כמה מקרים בהם יצרנים הפסיקו שיווק מוצרים או  נאלצו, להוריד מוצרים מהמדפים ולאסוף אותם חזרה למפעל, עקב התגלות פגמים שונים במוצר או באיכותו. למשל: מי עדן ונביעות שהפסיקו שיווק עקב איכות מים ירודה, מעדנות שהורידה מהמדפים מוצרים שונים עקב ריבוי חיידקים, סוגת שהורידה מהמדפים סוכר הארוז בצנצנות עקב ריחות רעים, ועוד.

זה הזמן, ואף פעם לא מאוחר, לדון מחדש ולהכיר את הכלים שמעמיד שוק הביטוח ליצרנים לשם התמודדות בפני הסיכונים העומדים בפניהם לאחר שהמוצרים יצאו מחזקתם והגיעו לידי המשווקים והצרכנים הסופיים. 

הכלי הראשון, המוכר ביותר לעניין זה הוא “ביטוח אחריות המוצר”. ביטוח זה בא לתת הגנה למבוטח (היצרן, המשווק, היבואן),  כאשר הוא נתבע על ידי צד שלישי בגין נזק שנגרם לו עקב פגם במוצר. לביטוח זה יש מספר מגבלות שיש לשים לב אליהן. הביטוח אינו מכסה את המוצר עצמו, כלומר את עלות תיקונו או החלפתו. הביטוח מכסה אך ורק אירוע פתאומי בלתי צפוי שגרם לנזק ישיר בלבד פיזי לגוף או לרכוש. כלומר, הוא אינו מכסה נזק כספי טהור שאינו תוצאה של נזק פיזי. כך, למשל הפסד כספי שנגרם ללקוח כיוון שהמוצר לא עמד בתקנים ולכן לא היה ניתן למכור אותו, אינו מכוסה תחת פוליסה זו. בפוליסה זו, קיים סעיף המחייב את המבוטח, שבהתגלה פגם במוצר שעלול לגרום נזק לצד שלישי, על המבוטח לאסוף מיידית את כל המוצרים שיש לגביהם חשד כזה מהשוק, כתנאי להמשך הכיסוי הביטוחי.  חשוב לדעת, כי  העלות הכרוכה בביצוע האיסוף כזה של המוצרים אינה מכוסה במסגרת הפוליסה. עם זאת, ניתן בדרך כלל לרכוש הרחבה שתכסה את עלות איסוף המוצרים, הרחבה ל- PRODUCT RECALL .  הרחבה זו כרוכה בד”כ בפרמיה נוספת ולעיתים אף בהכנה מראש של תוכנית פעולה למקרה הצורך  והצגתה לאישור המבטח לפני כניסת הכיסוי לתוקף.

כדי להתגבר על חלק מהמגבלות של ביטוח חבות המוצר אשר הוזכרו קודם לכן, קיים בשוק הביטוח ביטוח נוסף הנקרא “ביטוח אחריות לטיב המוצר” (PRODUCT GUARANTEE INSURANCE ). ביטוח זה אינו ביטוח מדף סטנדרטי בחברות הביטוח אך בעיקרון ניתן להשיגו ברב חברות הביטוח הפועלות בשוק והוא יכול להוות השלמה לכיסוי הניתן על ידי ביטוח חבות המוצר.

הביטוח כולל בד”כ שלושה פרקים אשר אין חובה לרכוש את כולם. הראשון הוא “ביטוח טיב מוצר” אשר בא לכסות את עלויות התיקון ו/או ההחלפה של מוצר אשר אינו ממלא את ייעודו, או אינו עומד בתקנים. הפרק השני הוא “ביטוח נזק כספי (פיננסי)” אשר בא לכסות תביעות את המבוטח עקב תביעות של לקוחות או צדדים שלישיים אחרים בגין נזקים או הפסדים כספיים שנגרמו להם כיוון שהמוצר אינו ממלא את ייעודו, או אינו עומד בתקנים. הפרק השלישי הוא “ביטוח איסוף מוצרים” אשר בא לכסות למבוטח את הוצאות הכרוכות בהורדת המוצרים מהמדפים ואיסוף המוצרים מהשוק, כאשר קיים סיכון שהם עלולים לגרום לתביעות נגד המבוטחים המכוסות במסגרת שני הפרקים האחרים.

כאמור יש להתייחס לשני הביטוחים המתוארים במאמר זה כמשלימים אחד השני כדי לתת ליצרן כיסוי שלם ככל האפשר לסיכונים העומדים בפניו. לכן, חשוב ביותר שיצרנים בתחומים הנחשבים לרגישים יותר לסיכונים אלה ובראשם תעשיית המזון, יהיו מודעים לפתרונות אשר מעמיד שוק הביטוח בנושא.

מובן שהדיון שלעיל, נוגע אך במעט מן המפורט בפוליסות הרלוונטיות בתנאיהן ובהסתייגויותיהן. לכן, אין לקבל כל החלטה בהתבסס על האמור לעיל בלבד, וללא התייחסות למלוא תנאי הביטוח ולצרכים הספציפיים של העסק בו מדובר.