מי יכסה את הנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס

מי יכסה את הנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס

כאשר באים לדון בכיסוי הביטוחי לנזקים שנגרמו על ידי העגורן שקרס יש קודם כל להפריד בין ביטוח העגורן לבין ביטוח העבודות הקבלניות שנערך לאתר העבודה.

בהתאם לאינפורמציה שבידי, קיים ביטוח עבודות קבלניות אך העגורן עצמו לא בוטח. עם כך, הנזקים שנגרמו לעגורן עצמו אינם מכוסים. אבל זה הקטע הפחות מעניין. מה שמעניין אותנו הוא מי יכסה את הנזקים שנגרמו לצדדים שלישיים לגופם ו/או לרכושם.

הביטוח שאליו ניתן לפנות הוא ביטוח העבודות הקבלניות. הביטוח הזה נועד לתת מטרית כיסוי ביטוחי לכל הפעילויות המבוצעות באתר העבודה במסגרת הפרוייקט המבוטח. פרק ב’ של הפוליסה מכסה אחריות כלפי צד שלישי. הכיסוי הוא לנזק שיגרם לצד שלישי “כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות לפי פרק א’ של הפוליסה (ביטוח לעבודות עצמן  ג.א.) של פוליסה זו, באתר העבודה או בקרבתו המיידית … ” (הציטוט, מהפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ביט 2013 של קבוצת כלל ביטוח). 

בחינת חריגי הפוליסה מעלה כי אין חריג אשר חל על המקרה שלפנינו. חשוב לשים לב שעגורן אינו כלי רכב בין אם הוא נע על מסילה בתוך האתר ובוודאי כאשר  הוא נטוע במקום קבוע. הנושא כבר נפסק לעייפה ונראה לי שאין ויכוח על כך. גם לפי פקודת רכב מנועי המפנה להגדרה הקיימת בחוק הפלת”ד אין מדובר ברכב.

לפיכך, כל החריגים הקיימים בפוליסה בהתייחס לכלי רכב אינם חלים במקרה זה. גם החריג לעניין כלי צמ”ה שהם כלי רכב, שאינם חייבים בביטוח חובה, גם אם לא בוטל או סוייג, גם הוא אינו חל בדיוק מאותה סיבה.

מכאן, שהפוליסה לביטוח עבודות קבלניות אמורה לכסות את הנזקים שנגרמו לצדי ג’ עד לגבוה גבול האחריות הנקוב בפוליסה ועלינו לקוות שהוא מספיק גבוה לכיסוי הנזקים.

לעניין זה יש לבדוק אם נערך לעגורן ביטוח צד שלישי עצמאי, כפי שנעשה בהרבה מקרים בהם מבוטח כלי צמ”ה. אולם גם אם ביטוח כזה קיים הוא בדרך כלל מבטח גבול אחריות מוגבל מאד. גם מעט זה משהו, והוא יצטרף לכיסוי של ביטוח העבודות הקבלניות כביטוח כפל או ביטוח משותף כאשר החלוקה בין הפוליסות היא בהתאם ליחס גבולות האחריות.

המקרה שלפנינו מדגיש מחדש את הצורך והחשיבות בקניית גבולות אחריות בביטוח צד שלישי בגובה מספק ולזכור שמדובר בענף מסוכן שבו יש הסתברות גבוהה לאירועים רבי נפגעים. למקרים כאלה גבולות אחריות של 10,000,000 ₪ או אפילו 20,000,000 ₪ יכולים להיות נמוכים ולא מספקים.

 

השארת תגובה