נוסחי ביט 2016 כאן

מאת: גדעון ארמן

זה עתה התבשרנו על הוצאתם לאור של נוסחי ביט 2016 של קבוצת כלל. אותם נוסחים שכולנו נסמכים עליהם בביטוחי עסקים גדולים. והפעם מדובר בהחלט בנוסחים חדשים ולא כפי שהורגלנו בעבר, עדכון של הנוסח הקודם.
הפוליסות עוצבו ונערכו מחדש. הפתיח הוא כהסכם. בוצעה חלוקה לוגית של פרקי הפוליסה כאשר הסייגים וההרחבות הוצבו בסמוך לכיסויים הרלוונטיים. הרחבות וסייגים שונים אשר בעבר הוכנסו לפוליסות כטלאי על טלאי ובלי קשר למיקום הענייני, הועברו והוצמדו לנושא אותו הם מרחיבים או מסייגים. סעיפים רבים שהיו בפוליסות ואשר למעשה מעוגנים בחוק חוזה ביטוח, הושמטו מנוסח זה. דוגמת “ביטוח כפל” “תחולת החוק עם הסייג” או שהותאמו לנוסח החוק כמו “סעיף ויתור על תחלוף”. אבל הדבר החשוב ביותר שנעשה בנוסחים אלה הוא שיטת המיספור של הסעיפים. במקום מיספור פנימי נפרד לכל פרק, המיספור הוא כרונולוגי רציף של כל סעיפי הפוליסה מתחילתה ועד סופה. דבר המקל מאד את ההתמצאות בפוליסה.
בשלב זה יצאו הפוליסות האלמנטריות ללא הפוליסות ההנדסיות אשר הובטח כי יגיעו בהקדם.
מובן שבמאמר מסוג זה לא ניתן לציין את כל השינויים וההתאמות שנערכו בפוליסות אלא על קצה המזלג. להלן אתייחס לנקודות מהותיות אשר תפשו את עיני.
ביטוח אש וביטוח אבדן תוצאתי אוחדו לפוליסה אחת בשני פרקים. נעשה סדר בהגדרת נזקי טבע על ידי הגדרות חד משמעיות של מהירות הרוח. נעשתה הפרדה ברורה בין נחשול לבין צונמי דבר שהיה לא ברור בנוסחים הקודמים. סעיף אחר שהיתה בו אי בהירות מסויימת בנוסח הקודם הוא נזק בזדון, שביתות ופרעות. בנוסח החדש הסיכונים הופרדו. הוכנסו הרחבות חדשות, כמו: הוצאות הכנת תביעה, התמוטטות מדפים, התמוטטות מבנים, דרישת רשויות ועוד. נעשו גם שינויים לרעה לטעמי. למשל בהרחבה לרכוש בבניה או הקמה סוייג הכיסוי לנזק בהעברה. מכיוון שמדובר בהעברה בתוך חצרי המבוטח, אין הוא מכוסה בהרחבה של רכוש בהעברה. וכך כיסוי זה למעשה נמחק. לגבי ביטוח אבדן תוצאתי מעבר לשינויי נוסח שבאמת מקלים על הבנת האמור נוספו ו/או הובהרו הרחבות נוספות כמו הרחבה לאבדן עקב התמוטטות מבנים או עיכוב בקימום עקב דרישות רשויות.
בסייגים הכלליים לפוליסה הוכנס סייג “רשלנות רבתי”. סייג שלדעתי עלול לגרום לקשיים רבים. שכן הקביעה אם מדובר ברשלנות או ברשלנות רבתי היא לא ברורה וחד משמעית כמו ההבדל בין רשלנות לבין מעשה זדון או עבירה פלילית. דבר שעלול לגרום להפניית תביעות רבות להתדיינות משפטית מיותרת.
בביטוחי החבויות מעבר לשינויים הכללים שנדונו לעיל נוסף גם כאן סייג של “רשלנות רבתי” במקום התנאי שהיה “חובת זהירות”. דעתי הובעה לעיל. נוספה הבהרה חשובה המתייחסת לגבולות האחריות של ההרחבות. הן יחולו בכל מקרה מעל להשתתפות העצמית. כמו כן בהרחבות לעניין הגנה משפטית
חלות גם על הליכים מנהליים ולא רק על הליכים פליליים כפי שהיה בעבר. כמו כן הוכנסה לכל ביטוחי החבויות הרחבה ל”פגיעה אישית” , לאירועים כמו: לשון הרע, פגיעה בפרטיות ועוד הרחבה שהיתה קיימת בעבר רק בביטוח אחריות כלפי צד שלישי.
בביטוח חבות מעבידים נעשו כמה שינויים ביניהם, הנוסח של הרחבת הכיסוי כלפי קבלני משנה ו/או עובדיהם השתנה. הוא לא יחול כאשר “קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר המכסה חבות כלפי עובדים אלה”. זה יכול ליצור בעיה, כאשר לקבלן יש ביטוח חבות מעבידים, ואז אם יתבע גם המבוטח לא יהיה לו כיסוי ביטוחי כלל, בהנחה שאינו נכלל בביטוחי הקבלן. יש לשנות את הנוסח שצוטט כך: “קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר המכסה חבות המבוטח כלפי עובדים אלה”. ההרחבה לבעלי שליטה שונתה והוסרה ממנה המגבלה של “רשלנותו הבלעדית”.
בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, הוכנס סעיף האחדת נזקים על הטוב והרע שבו. מצד אחד כל המקרים ו/או הנפגעים ממקור אחד יתכנסו תחת גבול האחריות למקרה ביטוח ומצד שני תחול רק השתתפות עצמית אחת. הסייגים של מוצר, מקצועי וניהולי שבפוליסה נוסחו מחדש בצורה יותר מתומצתת וברורה.
כאן אציין את דעתי, שיש להימנע מהשימוש במילה “חזקתו” בחריג המוצר ובמקומה להשתמש במילה “בעלותו” שהיא ברורה וחד משמעית יותר. בוטלה ההרחבה לעניין “מי שאינו נכלל ברשימות השכר של המבוטח” והוחלפה בנוסח אחר המסתיים במילים “… וזאת בתנאי שהחבות בגינו אינה ניתנת לביטוח בפוליסת חבות מעבידים” תוספת זו עלולה לאיין את ההרחבה עצמה.
בביטוח חבות המוצר תוקן הנוסח של סעיף האחדת הנזקים כך שיחול “מכשל או סיבה מקורית אחת” ולא “סדרת ייצור אחת” כפי שהיה בעבר. בהחלט מתאים יותר למציאות הנוכחית. הוסרה מהפוליסה ההרחבה בדבר “הסכמה להתדיינות”. מדובר בהרחבה חשובה שמטרתה שמירה על זכויותיו של המבוטח ושמירה היחסים המסחריים של המבוטח עם לקוחותיו, על ידי הימנעות מהתדיינות משפטית כאשר אין באמת סיבה אמיתית לכך.
בסה”כ מגיע הרבה ברכות ויישר כח לצוות כלל שעבר וטרח על הניסוח החדש של פוליסות ביט. נעשתה עבודה יפה וחיובית בסה”כ.
כפי שציינתי, לא ניתן במסגרת זו לערוך סקירה מלאה של כל השינויים שנערכו בפוליסות, בוודאי לא כאשר הכל השתנה למעשה. אני ממליץ לקרוא את הפוליסות ללמוד את המבנה החדש שלהן ואת השינויים הרבים שרובם לחיוב, שנעשו בהן.